8. Sınıf TEOG Türkçe Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-Yeni/3

8. Sınıf SBS Türkçe Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-Yeni/3

SORULAR (Cevap anahtarı en alttadır)

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Yıllarca akıttığı gözyaşları sonunda dindi.

B) Şiddetli esen rüzgâr yüzüme çarpıyordu.

C) Bahçedeki çiçekler bir bir soldu.

D) Başkan, fakir aileleri maddî yönden destekliyor.

2. Aşağıdakilerden hangisinde "kalmak" sözcüğü "herhangi bir kimseden geriye kalmış olan" anla¬mında kullanılmıştır?

A) Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı

B) Sabahta, seherde yoldaş olalım Bugün de burada kal benim için.

C) Ondan kalan boynu bükük ve sefil; Bahçeye diktiği üç beş karanfil...

D) Vatanım gözüme görünür hayâl Gurbet ellerde kaldım ağlarım.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "terim anlamlı" bir sözcük kullanılmıştır?

A) İki düşünce arasında bir paralellik göremiyoruz.

B) Olaylara farklı açılardan bakabiliyor.

C) Yazarın fıkraları da okuyucunun ilgisini çekiyor.

D) istanbul'un tarihî dokusu herkesi büyülüyor.

4.

1. Ben onun ayrılığına nasıl dayanırım!
2. Ordu izmir'e dayandı.
3. Ayakkabılar ona bir ay dayanmıyor.
4. Bu acılara kimsenin yüreği dayanmaz.

"Dayanmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

5. "Biz, okuyucularımızın sanatçılarımızı tanımasını istiyoruz;.........................."

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse konuşanın "olumlu bir beklenti" içinde olduğu anlaşılır?

A) ama bu bir hayal.

B) fakat tanıyacaklarını zannetmiyoruz.

C) ayrıca bu beklentimiz boşuna değil.

D) yalnız beklentimizin gerçekleşeceğinden endişeliyiz.

6. O kadar kolay ve çabuk yapılacak bir iş değil, emek ve zaman ister anlamında "boyacı küpü değil ki he¬men daldırıp çıkarasın" (1), çok utandırıcı ya da sı¬kıntı verici bir durum karşısında vücudunu ter basmak anlamında "başından kaynar sular dökülmek" (2), i birini kukla gibi kullanmak, ona istediğini yaptırmak anlamında "parmağında oynatmak" (3), duyarlılık gösterdiği konuda bir kimseyi çok kızdıracak söz söylemek ya da iş yapmak anlamında "küplere bin¬mek" (4), deyimleri kullanılır.

Yukarıdaki numaralandırılmış deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7. Aşağıdakilerin hangisi kanıtlanabilirlilik açısından farklıdır?

A) Yazar, hikâyede günlük hayatta kullanılan keli-melere yer vermiş.

B) Yazar, öyküsünde gereğinden fazla benzetme-lere yer vermiş.

C) Öyküde Kızılırmak başarılı bir şekilde tasvir edilmiş.

D) Yazarın bu öyküsü güzel olduğu kadar da dü-şündürücü.

8. Zor şartlarda yetişmiş gözü pek kimseler hiçbir zorluk karşısında kolay kolay zarar görmezler.

Bu cümleyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki atasözlerinin hangisinde vardır?

A) Çıkmadık candan umut kesilmez.

B) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

C) Emanet ata binen tez iner.

D) Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sitem" anlamı vardır?

A) Bir dosta sâdık kalmaktan daha güzel ne var!

B) Bu zor günümde dostlarımı yanımda görmek isterdim.

C) Ne pahasına olursa olsun o tepeye çıkacaktık.

D) Onu dinledikçe yüreğim parçalanacak gibi oluyordu.

10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?

A) Artık güneş yüzünü göstermeyecek bize, erken-den akşam olacak.

B) Ağaçların her sonbahar döktüğü gözyaşları bunlar.

C) Köpükler saçan dalgalarıyla hırçın Karadeniz karşımızdaydı.

D) İki tarafı ağaçlarla çevrili güzel bir yolda yürü-yorum.

11. 1. kaç senede
2. okunduğunu
3. bir kitabın
4. bırak
5. kaç dakikada
6. düşün
7. yazıldığını
Yukarıdaki numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 4-3-5-2-6-1-7
B) 3-5-2-4-1-7-6
C) 3-6-1-7-4-5-2
D) 3-1-2-4-5-7-6

12. Aşağıdaküerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A) Bir haberin gelse iki satırlık
Yüreğim birden kanatlanıp, yücelecek.

B) Bir elim seni çizecek pencerelere
Bir elim seni silecek

C) Kuşlar uçar gönlünü taklit için
Deniz gözlerinden alır rengini

D) Huzur, seni duymaktır gözlerine bakarak
Dolu dizgin aşktır seni yaşamak

13. Beni bir kez aldatırsan yazıklar olsun sana!
İkinci kez aldatırsan yazıklar olsun bana!

Yukarıdaki mısralarla asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) insan zaman zaman hataya düşebilir.

B) Hata yaparak, hata yapmamayı öğreniriz.

C) Çevremizdeki yanlışlara bakarak doğruları bu-labiliriz.

D) Önemli olan hata yapmamak değil, aynı hatayı tekrarlamamaktır.

14. "Sanat eseri hem bir saat gibi içinde bulunduğumuz zamanı, hem de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü işaret etmelidir." diyen bir yazardan aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenemez?

A) Sanat eseri halkı aydınlatmalıdır.

B) Sanat eseri geleceğe ışık tutmalıdır.

C) Sanat eseri toplumun aynası olmalıdır.

D) Sanat eseri toplumları birbirine yakınlaştırmalıdır.

15. Bir ulusu geçmişten günümüze taşıyan en önemli öğe konuştuğu dildir. Dil sayesinde toplumun değer¬leri, düşünceleri ve yaşantıları geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe taşınır.

Parçada dilin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

A) Kaynağı B) İşlevi

C) Gücü D) Kalıcılığı

16. Ben bir köy çocuğuyum
İçimde gizli bir bahar var
Başak başak olur, sevinçlerim
Mutluluğu kucaklar

Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğa sevgisi
B) Baharın güzelliği
C) Çocukluğa özlem
D) Yaşama sevinci

17. Ey büyük ırmak, Anadolu'nun şerefi, şöhreti, bayrağı olan Kızılırmak! Senin manzaran daima bana daha heybetli göründü. Ovalara inip yatağına sığ¬mayan bir feyz ve hevesle etrafa yayıldığın zaman, yalçın kayalı dağlar arasına sıkışıp girdaplarla köpürdüğün yerlerde karşında bir damla su gibi âciz kaldığımı hissettim.
Parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?

A) Kişileştirme yapılmamıştır.
B) Benzetme yapılmıştır.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.
D) Betimleme yapılmıştır.

18. Gazetelerden biri Ahmet Rasim’den yazı yazması¬nı ister. Ahmet Rasim:

- Yazılarım uzun mu olsun, kısa mı?

Gazetenin yetkilisi bu soruya bir mana veremez. Ahmet Rasim:

- Uzun olacaksa beş, kısa olacaksa on günde yazabilirim.

Yukarıdaki paragrafta Ahmet Rasim'in gazete yetkilisine vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısa yazılar, uzun yazılardan daha çok okunur.

B) Uzun yazıları kimse okumak istemez.

C) Kısa yazılar daha dikkat çekicidir.

D) Anlatılmak istenenlerin az sözle ifade edilmesi daha zordur.

19. (1) Kitabıyla sıcak bir tanışma sağladığım Muharrem Ergin'i bizzat hoca olarak görmeyi büyük bir istekle bekliyordum. (2) Üniversiteye başlayalı he¬nüz bir hafta olmamıştı ki bütün hocalarımla tanış-mıştım. (3) Muharrem Ergin Hocayla ilk dersimiz nihayet başladı. (4) Hocamız çok sert ve ciddî, bi¬raz da soğuk tabiatlı bir görünüm sergiliyordu. (5) Ama konuşması gayet etkileyici, üslûbu son dere¬ce akıcıydı.

Yukarıdaki paragrafta düşüncenin akışını bo¬zan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 B)3

C)4 D) 5

20. Sanatçı yoluna çıkan her şeyi bir sanat malzemesi olarak görecek kadar kendini sanatına verebilmelidir. Aksi halde onun başarılı olması beklenemez. Çünkü hayâllerin oluşumu gerçek hayatın algılarına bağlıdır. Yaşamın kilometre taşlarına dikkat etmeyen bir sanatçının hayâl dünyasının zenginliğinden söz edemeyiz. Böyle bir sanatçı bir süre sonra kısır döngüye düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Sanatçı gerçek hayattaki olayları olduğu gibi eserlerine yansıtmalıdır.

B) Gerçek hayatı işleyen sanatçılar başarılı olur.

C) Sanatçı, hayallerini oluştururken gerçek hayatı dikkate almalıdır.

D) Sanatçılar önemli olaylara mutlaka dikkat etmelidir.

21. Hani o, bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın

Altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangi-sinde sırasıyla verilmiştir?

A) Sıfat - zamir - zamir - isim

B) Zamir - zamir - zamir - sıfat

C) Zamir - zamir - sıfat - isim

D) Sıfat - isim - sıfat - sıfat

22. 1. Adını tarihe altın harflerle yazdıracağım.

2. Babanı biraz daha yaşlanmış gördüm.

3. Dün romanını yayın evine göndermiş.

4. Yazını herkes beğenerek okuyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde, altı çizili sözcüklerin aldığı ekler, sözcüklere hem ikinci hem de 3. tekil kişiye ait olma anlamı katmıştır?

A) 1 ve 2

B) 3 ve 4

C) 1 ve 3

D) 2 ve 4

23. Aşağıdaki isim tamlamalarının hangisinde tamlanan bir sıfat tarafından nitelenmemiştir?

A) Arabanın eski tekeri büyük bir gürültüyle patladı.

B) Türkçe öğretmenimiz bu hafta gelmedi.

C) Teyzesinin büyük oğlu sınavda derece yapmış.

D) Yazarın yeni romanı çok beğenildi.

24. Gülün o destansı güzelliğine vurulan, her an dal¬dan dala atlayarak öten, aşkı uğruna inleyip feryat eden bülbül, birçok şaire ilham kaynağı olmuştur.

Bu parçada kaç fiilimsi vardır?

A) 6 B)5 C)4 D):3

25. Bana göre başarmak için önce plân yapmak gerekir
Altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangi-sinde verilmiştir?

A) Edat - Edat B) Edat - Bağlaç
C) Bağlaç - Edat D) Bağlaç - Bağlaç

SINAV BİTTİ ŞİMDİ CEVAP ANAHTARINI VERİYORUZ ...

Bakalım kaç puan alacaksınız?

KONTROL EDİNİZ

CEVAPLAR:

1-d 2-c 3-c 4-b 5-c 6-d 7-a 8-b 9-b 10-d 11-b 12-c 13-d 14-d 15-b 16-d 17-b 18-d 19a 20-c 21-c 22-c 23-b 24-b 25-a

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar