Uyduruk Kelimeler ve Hakikileri

Uyduruk Kelimeler ve Hakikileri

Türkçe'nin yazısını Kur'an harflerinden Lâ - dîni (Latin) harflere çevirdikten sonra, kur'anî kelimelere de savaş açılmıştı...

Bu savaş ilk zamanlarında fazla başarılı olamasa da, bugün çok daha fazla zayiata sebep oluyor dilimizde.

Üstelik, son yıllarda sözde inançlı yönetimler ve eğitim kadrolarına rağmen bizzat okullar tarafından kasten tahrif ediliyor lisanımız.

Mesela, şu yukarıdaki sözlerimizi idrak edecek bir mektep talebesi bulmak bile muhaldir.

Bu meyanda Hakiki Tarihi anlatan ender şahsiyyetlerden biri olan Kadir Mısıroğlu'nun tespit ettiği ve yayınladığı uyduruk kelimeleri ve hakikilerini iktibas edelim:

BOYKOT EDİLECEK BİN UYDURMA VE BATI MENŞE’Lİ KELİME

(Soldaki kelime: Uydurma Kelime / Sağındaki: Hakîki Kelime)

-A-

ACUN : KÂİNAT
ACIMASIZ : MERHAMETSİZ, ZALİM
AÇIMLAMA : ŞERHETME, TEŞRİH, AÇMA
AÇINIM : İNKİŞAF, GELİŞME
AÇINMAK : İNKİŞAF ETMEK
AÇMAZLIK : KETUMİYET, AĞIZ SIKILIĞI,
SIR SAKLAMA
ADAY : NAMZED
AKAĞIN : HÜSNÜNİYET, İYİ NİYET
AKÇELİ : MALÎ
AKLAMA : BERÂET ETTİRME, TEBRİYE
AKSİYON : İŞ, AMEL
AKTİF : FAAL
AKTİVİTE : FAALİYET
AKTÖRE : AHLÂK
ALABIK: İKİ YÜZLÜ, MURÂÎ
ALDATI : HİLE, DÜZEN
ALAN : SAHA
ALAŞIM : HALİTA
ALGI : İDRAK, ANLAMA
ALGILAMAK: KAVRAMAK, İDRAK ETMEK
ALINDI : MAKBUZ
ALINTI : İKTİBAS
ALIŞKI : ÂDET
ALNAÇ : CEPHE
AMAÇ : GÂYE, MAKSAD
ANDAÇ : HÂTIRA, YADİGÂR
ANGAJE : BAĞLAMAK
ANI : HÂTIRA
ANIK : ÂMÂDE, HAZIR
ANIKLAMAK: HAZIR ETMEK
ANIMSAMAK: HATIRLAMAK
ANIT : ÂBİDE
ANLAK : ZEKÂ
ANLAM : MÂNÂ, MEAL
ANLATI : HİKÂYE, USLÛB
ANLATIM : İFÂDE
ANLIK : ZİHİN
ANORMAL : GAYRİ TABİİ
ANSIMAK : HATIRLAMAK
ANTOLOJİ : MÜNTEHEBÂT
ARAÇ : VÂSITA
ARDIL : HALEF
ASAL : ESASÎ, BAŞLICA
AS BAŞKAN : REİS MUAVİNİ
ASİMİLÂSYON: ERİTME
AST : MADUN
AŞAMA : MERHALE
ATAMAK : TÂYİN ETMEK
ATANMAK : TÂYİN OLUNMAK
ATILIM : HAMLE
AVUNTU : TESELLİ
AYDIN : MÜNEVVER
AYIRIM : TEFRİK
AYRINTI : TEFERRUAT
AYRIŞIK : MUHTELİF, AYRI TÜRDEN
AZRAK : NÂDİR, AZ BULUNAN
-B-
BAĞI : SİHİR
BAĞIL : İZÂFÎ
BAĞIM : TÂBİİYET
BAĞIMLI : TÂBİ
BAĞIMLILIK: TÂBİİYET, MUKAYYED
BAĞIMSIZ : MÜSTAKİL
BAĞIMSIZLIK: İSTİKLÂL, İSTİKLÂLİYET
BAĞLAÇ : RABIT EDATI
BAĞINTI : NİSBET, İZÂFET, MÜNÂSEBET
BAĞINTILIK: İZÂFİYET
BAĞLAM : DEMET, DESTE
BAĞNAZ : MUTAASSIP
BAĞLAŞIK : MÜTTEFİK
BAĞLAŞMAK: İTTİFAK ETMEK
BAĞIŞIK : MUAF
BAĞIŞIKLIK : MUÂFİYET
BANDAJ : SARGI
BASINÇ : TAZYİK
BAŞKAN : REİS
BAŞ YAPIT : ŞAHESER
BAŞ YAZMAN: BAŞKÂTİP
BAŞVURU : MÜRACAAT
BAY : BEY
BAYAN : HANIM
BEĞENİ : TAKDİR
BELGE : VESİKA
BELLEK : HÂFIZA
BELİRTEÇ : ZARF
BENZETİ : TEŞBİH, BENZETME
BETİM : TASVİR
BETİMLEMEK: TASVİR ETMEK
BETİMSEL : TASVİRÎ
BETİK : KİTAP, MEKTUP
BEZEK : SÜS, ZİYNET
BİLDİRGE : BEYANNÂME
BİLDİRİ : BEYANNÂME, TEBLİĞ
BİLDİRMEN : MUHÂBİR
BİLEŞİK : MÜREKKEP, BİRLEŞİK
BİLEŞME : TERKİP, SENTEZ
BİLGE : ÂLİM, ÂRİF
BİLGELİK : ÂLİMLİK, ÂRİFLİK
BİLİM : İLİM
BİLİMSEL : İLMÎ
BİLİNÇ : ŞUUR
BİLİNÇLİ : ŞUURLU
BİLİNÇLENDİRMEK: ŞUURLANDIRMAK
BİREY : FERD
BİREYCİLİK : FERDİYETÇİLİK
BİREYSEL : FERDÎ
BİRİKİM : MÜKTESEBÂT, TERÂKÜM
BİTKİ : NEBAT
BİTKİSEL : NEBATÎ
BİTEK : VAHDET, ÜNİTE
BOYUT : BUUD
BÖLÜMCE : TEFRİKA
BUYRUK : EMİR
BUYRULTU : EMİRNÂME
BÜTÜNLEME: İKMAL
BULGU : KEŞİF, ÎCAD
BULGULAMAK: KEŞFETMEK, ÎCÂD ETMEK
BUNALIM : BUHRAN, HAFAKAN, SIKINTI
-C-
CİNSEL : CİNSÎ
COŞKU : HEYECAN
COŞU : VECD
COŞUMCULUK: ROMANTİZM
-Ç-
ÇABA : CEHD, GAYRET
ÇAĞDAŞ : MUÂSIR, HEM-ASIR
ÇAĞDAŞLAŞMA: MUÂSIRLAŞMA, MODERNLEŞME
ÇAĞIRTMAÇ: TELLÂL
ÇAĞRI : DÂVET
ÇAĞRIŞIM : TEDÂİ
ÇALIŞTAY : İSTİŞÂRÎ TOPLANTI
ÇOĞUL : CEM’İ, ÇOKLUK
ÇÖZÜMLEMEK: HALLETMEK, TAHLİL ETMEK
ÇELİŞKİ : TEZAD
ÇEVİRİ : TERCÜME
ÇEVİRMEN : MÜTERCİM
ÇİZELGE : CETVEL
ÇEKİMSER : MÜSTENKİF
ÇEKİNCE : TEHLİKE, MUHÂLEFET ŞERHİ
-D-
DANIŞMAN : MÜŞÂVİR
DANIŞTAY : DEVLET ŞÛRASI
DAYANÇ : İSTİNADGÂH
DAYANIŞMA: TESÂNÜD
DEĞİN : KADAR
DEĞİNMEK : TEMÂS ETMEK
DELEGE : MURAHHAS
DEMEÇ : BEYÂNAT
DENEK : DENENMİŞ, TECRÜBE EDİLEN
DENEY : TECRÜBE
DENETİM : MURÂKABE
DENETÇİ : MURÂKIB
DENEYİM : TECRÜBE
DENEYİMLİ : TECRÜBELİ
DENEYSEL : TECRÛBÎ
DERSLİK : DERSHANE
DEVİM : HAREKET
DEVRİM : İNKILÂB, İHTİLÂL
DEYİM : TÂBİR
DIŞLAMAK : HÂRİÇTE BIRAKMAK
DIŞ SATIM : İHRÂCAT
DİKEY : AMÛDÎ
DİLEKÇE : İSTİDÂ, ARZUHAL
DİNLENCE : TÂTİL
DİNGİN : SÂKİN
DİNSEL : DÎNÎ
DİREKT : DOĞRUDAN DOĞRUYA
DİREKTÖR : MÜDÜR
DİZEN : ÂHENK
DOĞA : TABİAT
DOĞAL : TABİÎ
DOĞA ÖTESİ: METAFİZİK, MÂBA’DETTABÎA
DOKU : NESİC
DOKUNMAZLIK: MASÛNİYET
DONATIM : TEÇHİZ
DÖNEM : DEVRE
DÖNENCE : MEDAR, ETRÂFINDA DÖNÜLEN NOKTA
DÖRÜT : SAN’AT
DÖRÜTMEN : SANATKÂR
DURUŞMA : MURAFAA
DURAKSAMA: TEVAKKUF, TEREDDÜD
DUYARLI : HASSAS
DUYARLILIK: HASSASİYET
DUYGU : HİS, HASSE
DUYGUSAL : HİSSÎ
DUYUM : İHSÂS, MESMUAT
DUYUMSAL : İHSÂSÎ
DUYURU : ÎLÂN
DÜRTÜ : MUHARRİK, TAHRİK EDEN
DÜŞEY : ŞAKULÎ
DÜŞLEMEK : HAYAL ETMEK
DÜŞSEL : HAYÂLÎ
DÜŞÜK : SÂKIT
DÜŞÜN : FİKİR
DÜŞÜNSEL : FİKRÎ
DÜŞÜNÜR : MÜTEFEKKİR
DÜZELTİ : TASHİH
DÜZELTMEN: MUSAHHİH
DÜZEN : NİZAM
DÜZEY : SEVİYE
DÜZ YAZI : NESİR
-E-
EDER : FİYAT
EDİM : AMEL
EDİMSEL : FİİLÎ
EGEMEN : HÂKİM
EGEMENLİK : HÂKİMİYET
EGO : BEN
EGOİST : NEFSÂNÎ, BENCİL
EĞİLİM : TEMÂYÜL
EĞİTİMBİLİM: PEDAGOJİ, USÛL-İ TEDRİS
EĞİTİM : TERBİYE
EĞİTİMCİ : TERBİYECİ, MÜREBBİ
EĞİTİCİ : TERBİYECİ, MÜREBBİ
EĞİTİCİLİK : TERBİYECİLİK
EĞİTMEK : TERBİYE ETMEK
EKSTRA : SEÇKİN, MÜMTAZ
ELÂSTİKİ : ESNEK
ELEŞTİRİ : TENKİD, TE’DİB, TÂRİZ, TA’YİB
ELEŞTİRME : TENKİD ETME
ELEŞTİRMEN: MÜNEKKİD
ELİT : SEÇKİN
EMEKÇİ : İŞÇİ
EMEKLİ : MÜTEKAİD
EMEKLİLİK : TEKAÜDLÜK
ENGELLİ : ÖZÜRLÜ
ENFORMASYON: DANIŞMA
ENTERESAN: DİKKAT ÇEKİCİ
ERDEM : FAZÎLET
ERDEMLİ : FAZÎLETLİ
EREK : GÂYE, HEDEF
ERGEN : ÂKİL BÂLİĞ
ERGENLİK : BULÛĞ
ERK : KUDRET
EROZYON : AŞINMA
ESEN : SIHHATLİ, SÂLİM
ESENLİK : ÂFİYET, SIHHAT, SELÂMET
ESİN : İLHAM
ESİNLEMEK : İLHAM ETMEK
ESİNLENMEK: MÜLHEM OLMAK
EŞEY : CİNS
EŞEYSEL : CİNSÎ
EŞGÜDÜM : TANZİM, ORTAKLAMA, DÜZENLEME
ESTETİK : BEDİİYAT
ETKİ : TE’SİR
ETKİLİ : MÜESSİR
ETKİLENMEK: MÜTEESSİR OLMAK
ETKİN : MÜESSİR
ETMEN : MÜESSİR, ÂMİL
ETNİK : KAVMÎ
ETÜD : İNCELEME, MÜTÂLEA
EVRE : SAFHA, MERHALE
EVREN : KÂİNAT
EVRENSEL : CİHANŞÜMUL
EVRİM : TEKÂMÜL
EYLEM : FİİL, AMEL, HAREKET
EYLEMLİ : AMELÎ, FİİLÎ
EYLEMSİZLİK: HAREKETSİZLİK, AMELSİZLİK
EZGİ : NAĞME
-F-
FİZİKSEL : FİZİKÎ
FİZİK ÖTESİ : METAFİZİK, MABA’ DETABÎA
FORM : ŞEKİL
FORMEL : ŞEKLÎ
-G-
GELENEKSEL: AN’ANEVÎ
GELGİT : MEDD-Ü CEZİR
GENEL : UMÛMÎ
GENELGE : TA’MÎM
GENELLEŞTİRMEK: TAMİM ETMEK, UMÛMîLEŞTİRMEK
GENELLEMEK: TA’MÎM ETMEK
GENELLİKLE: UMÛMİYETLE
GENSORU : İSTİZAH
GEREÇ : MALZEME
GEREKÇE : ESBÂB-İ MÛCİBE
GEREKSİNİM: İHTİYAÇ
GEREKSİNME: MUHTAÇ OLMA
GEZMEN : SEYYAH
GİYSİ : ELBİSE
GİZ : SIR
GİZEM : SIR, ESRAR
GİZEMCİ : MİSTİK, MUTASAVVIF
GİZEMCİLİK: MİSTİSİZM, TASAVVUF
GİZEMLİ : ESRÂRENGİZ
GİZEMSEL : MİSTİK, TASAVVUFÎ
GÖKSEL : SEMÂVÎ
GÖMÜ : DEFİNE
GÖMÜT : MEZAR, KABİR
GÖMÜTLÜK : MEZARLIK
GÖNENCE : REFAH
GÖNENÇ : REFAH
GÖRECE : İZÂFÎ
GÖRECECİ : İZÂFİYETÇİ, (RELÂTİVİST)
GÖRELİ : İZÂFÎ
GÖREV : VAZİFE
GÖREVLİ : VAZİFELİ
GÖREVLENDİRMEK: VAZİFELENDİRMEK
GÖREVSİZLİK: VAZİFESİZLİK
GÖRKEM : İHTİŞAM
GÖRSEL : GÖRMEKLE ALÂKALI, BASARÎ
GÖRÜŞCÜ : ZİYARETÇİ
GÖZLEM : MÜŞÂHADE, TARASSUD, TEFAHHUS
GÖZLEMCİ : MÜŞÂHİD
GÖZLEMEVİ : RASATHÂNE
GÖZLEMLEMEK: MÜŞÂHADE ETMEK
GÜDÜ : GÜTME, SEVK
GÜDÜM : SEVK, GÜTME
GÜDÜMLÜ : SEVK EDİLEBİLEN
GÜLDÜRÜ : KOMEDİ
GÜLDÜRMEN: KOMİK
GÜLMECE : MİZAH
GÜNCE : HÂTIRA DEFTERİ, GAZETE
GÜNCEL : AKTÜEL, ŞE’NÎ, YEVMÎ
GÜNCELLEŞMEK: AKTÜELLEŞMEK, ŞE’NİYYET
GÜNDEM : RUZNÂME
GÜNLÜ : TARİHLİ
GÜVENCE : TEMİNAT
GÜVENÇ : İTİMAT
GÜVENLİ : EMİN
GÜVENLİK : EMNİYET, ASÂYİŞ
-H-
HALKOYU : REFERANDUM, REY-İ ÂM
HEPTEN : TAMAMİYLE
HOŞGÖRÜ : MÜSÂMAHA, TESÂMUH
HOŞGÖRÜLÜ: MÜSÂMAHAKÂR
-I-
ILIM : ÎTİDAL
ILIMAN : MÛTEDİL
ILIMLI : MÛTEDİL
ILIMLILIK : İTİDAL
IŞIN : ŞUA
-İ-
İÇE BAKIŞ : DERÛNÎ, MURÂKABE
İÇERİK : MUHTEVÂ
İÇERMEK : TAZAMMUN ETMEK
İÇGÖZLEM : BATINÎ TEFAHHUS
İÇGÜDÜ : İNSİYAK, SEVK-İ TABİÎ
İÇLEM : TAZAMMUN
İÇSEL : DÂHİLÎ
İÇSELLİK : LİRİZM
İÇTENLİK : SAMÎMİYET
İÇTENLİKLE : SAMÎMİYETLE
İÇ TEPİ : İLGA
İÇ TÜZÜK : DÂHİLÎ NİZÂMNÂME
İÇ UYUM : DERÛNÎ ÂHENK
İKİNCİL : TÂLÎ
İL : VİLÂYET
İLÇE : KAZA
İLENÇ : BEDDUA
İLETİŞİM : HABERLEŞME
İLETKEN : NÂKİL
İLETKENLİK: NÂKILİYET
İLGİ : ALÂKA
İLGİLENMEK: ALÂKADÂR OLMAK
İLGİLENDİRMEK: ALÂKADÂR ETMEK
İLGİLİ : ALÂKALI
İLGİNÇ : ALÂKA ÇEKİCİ
İLGİSİZ : ALÂKASIZ
İLGİSİZLİK : ALÂKASIZLIK, KAYITSIZLIK
İLİNTİ : NİSBET, TAALLUK
İLİNTİLİ : MENSUB, ÂİD, MÜTEALLİK
İLİŞİK : ALÂKA, TEMAS, ÂİDİYET, MÜNÂSEBET,
MERBUT, ÂİD, MELFUF
İLİŞKİ : MÜNÂSEBET, TEMAS
İLİŞKİN : MÜTEALLİK, ALÂKALI, DÂİR, ÂİD
İLKE : UMDE, PRENSİP
İLKEL : İBTİDÂÎ
İLKELEŞMEK: UMDELEŞMEK
İLKELLEŞMEK: İBTİDÂÎLEŞMEK
İLKELLİK : İBTİDÂÎLİK
İMGE : HAYAL
İMGELEM : MUHAYYİLE
İMGELEME : TAHAYYÜL
İMGELEMEK: TAHAYYÜL ETMEK
İMGESEL : HAYÂLÎ
İMREN : GIBTA
İMRENCE : MAZBUT
İMSEL : İŞÂRETE ÂİD
İNAN :İTİKAD, İMAN, AKÎDE
İNANÇ : İTİKAD, İMAN, AKÎDE
İNANÇLI : MÜ’MİN, MU’TEKİD
İNANLI : MU’TEKID, İMANLI
İNANSIZ : KÂFİR
İNANSIZLIK : İMANSIZLIK, KÜFÜR
İNDİRGEME : İRCÂ ETME
İNDİRGEMEK: İRCÂ ETMEK
İNVESTİSMAN: YATIRIM
İRDELEME : TETEBBU, TEDKİK
İSTEM : TALEP
İSTEMLİ : İHTİYÂRÎ, İRÂDÎ
İSTEMSİZ : GAYRİ İRADÎ
İŞİTSEL : SEM’Î
İŞLEM : MUÂMELE
İŞLEV : FONKSİYON, UF’ULE
İŞLEVSEL : FONKSİYONEL
İŞTEŞLİK : MÜŞÂREKET
İVDİRMEK : TÂCİL ETMEK
İVECEN : ACÛL, ACELECİ
İVECENLİK : ACELECİLİK
İVEDİ : ACELE
İVEDİLİK : İSTİCAL
İVMEK : ACELE ETMEK,
İYE : SÂHİB
İYELİK : SÂHİBLİK, MÜLKİYETE TESÂHÜB
İZLEM : TEMA
İZLEMEK : TÂKİP ETMEK, SEYRETMEK, TEMÂŞA
ETMEK
İZLENİM : İNTİBÂ
İZOLASYON : TECRİD
İZOLE ETMEK: TECRİD ETMEK
-J-
JARGON : GALAT
-K-
KALINTI : BAKİYE
KALIT : MİRAS
KALITÇI : MİRASÇI
KALITIM : VERÂSET, İRS
KALITSAL : İRSÎ
KALKIŞMA : TEŞEBBÜS, KIYAM
KAMU : AMME, HALK
KAMULAŞTIRMAK: İSTİMLÂK ETMEK
KAMUOYU : AMME EFKÂRI, UMÛMÎ EFKÂR
KAMUSAL : MÂŞERÎ, AMMEYE ÂİD
KAMUTAY : BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KANI : KANAAT, REY, DÜŞÜNCE
KANIT : DELİL
KANITLAMAK: İSPAT ETMEK
KANITLI : MÜDELLEL
KAPSAM : ŞUMÛL
KAPSAMAK : ŞÂMİL OLMAK
KAPSAR : ŞÂMİL
KARALAMA : TESVİD, MÜSVEDDE YAPMA
KARİZMA : ŞÜKÛH
KARŞI : MUHÂLİF
KARŞIN : RAĞMEN, MUKABİL
KARŞIT : ZIT, MUHÂLİF
KATKI : İLÂVE
KATMAN : TABAKA
KATMANLAŞMAK: TABAKALAŞMAK
KAVRAM : MEFHUM
KENT : ŞEHİR
KENTÇİLİK : ŞEHİRCİLİK
KENTLİ : ŞEHİRLİ
KESENEK : ÂİDAT
KESİNKES : KAT’Î
KESİNLEME : KAT’İLEŞME
KIRIM : KATLİAM
KIRSAL : KIR, KIRLIK
KLİNİK : SERİRİYAT
KISIR DÖNGÜ: FÂSİD DÂİRE
KISIT : TAHDİD, HACİR
KISITLAMAK: TAHDİD ETMEK
KISITLI : MAHCUR
KIVANÇ : MEMNÛNİYET
KIVANÇLI : MEMNUN
KİMLİK : HÜVİYET
KİMYASAL : KİMYEVÎ
KİŞİLİK : ŞAHSİYYET
KİŞİLİKSİZ : ŞAHSİYYETSİZ
KİŞİSEL : ŞAHSÎ
KOMUT : EMİR
KOMUTA : KUMANDA
KOMUTAN : KUMANDAN
KOMUTANLIK: KUMANDANLIK
KONSULTASYON: İSTİŞÂRE
KONU : MEVZU
KONUK : MİSÂFİR
KONUKÇU : MİHMANDAR
KONUK EVİ : MİSÂFİRHÂNE
KONUKLAMAK: MİSÂFİR ETMEK, ZİYÂFET ÇEKMEK
KONUKLUK : MİSÂFİRLİK, MİSÂFİRHÂNE
KONUKSEVER: MİSÂFİRPERVER
KONUM : MEVKİ, VAZİYET, DURUM
KONUT : MESKEN, İKAAMETGÂH
KONUŞLANDIRMAK: MEVZİLENDİRMEK
KOŞUL : ŞART
KOŞULLAR : ŞERÂİT, ŞARTLAR
KOŞULLANDIRILMAK: ŞARTLANDIRILMAK
KOŞULLANDIRMAK: ŞARTLANDIRMAK
KOŞULLANMAK: ŞARTLANMAK
KOŞULLU : ŞARTLI
KOŞUT : PARALEL
KOVUŞTURMA: TÂKİBAT
KÖKEN : MENŞE, KAYNAK
KÖKTEN : CEZRÎ, ESASLI
KÖKTENCİ : CEZRÎLİK TARAFTARI
KURAL : KAAİDE
KURALLAŞMAK: KAAİDELEŞMEK
KURALLAŞTIRMAK: KAAİDELEŞTİRMEK
KURALLI : KAAİDELİ
KURALSIZ : KAAİDESİZ
KURAM : NAZARİYE
KURAMCI : NAZARİYECİ
KURAMSAL : NAZARÎ
KURGU : MONTAJ, KURMA
KURMAY : ERKÂN-I HARB
KURUL : HEY’ET
KURULTAY : UMÛMÎ HEY’ET
KURUM : MÜESSESE
KURUMLAŞMAK: MÜESSESELEŞMEK
KURUMSAL : MÜESSESEVÎ
KUŞAK : NESİL
KUŞKU : ŞÜPHE, ENDİŞE
KUŞKUCU : ŞÜPHECİ
KUŞKULANMAK: ŞÜPHELENMEK
KUŞKULU : ŞÜPHELİ
KUŞKUSUZ : ŞÜPHESİZ
KUTLAMAK : TEBRİK ETMEK
KUTLU : MÜBÂREK, UĞURLU
KUTLULAMAK: TEBRİK ETMEK
KUTSAL : MUKADDES, KUDSÎ
KUTSALLAŞMAK: MUKADDESLEŞMEK
KUTSALLIK : KUDSİYYET
KUTSAMAK : TAKDİS ETMEK
KUTSUZ : UĞURSUZ
KUZEYSEL : ŞİMÂLÎ
-L-
LİKİD : SIVI
LOKAL : MAHFEL, MAHALLİ
LÖSEMİ : KANSIZLIK
-M-
MAKSİMUM : ÂZAMİ
MANTALİTE : MANTIK
MİNİMUM : ASGARİ
METOD : USÜL
MONOPOL : İNHİSAR
MORAL : AHLÂK, MÂNEVİYAT, KUVVE-İ MÂNEVİYE
MUŞTU : MÜJDE
MUŞTUCU : MÜJDECİ
MUŞTULAMAK: MÜJDELEMEK
MUT : SAADET, BAHT, TÂLİH
MUTLU : MES’UD, TÂLİHLİ
MUTSUZ : TÂLİHSİZ, BEDBAHT
MUTSUZLUK: BEDBAHTLIK
-N-
NATUR : TABİAT
NEDEN : SEBEP
NEDENSEL : İLLÎ, SEBEBÎ
NEDENSELLİK: İLLİYET
NEGATİF : MENFİ
NESNE : MADDE, ŞEY
NİCELİK : KEMMİYET
NİCELİKSEL : KEMMÎ
NİTE : NASIL
NİTEL : KEYFÎ, KEYFİYETE ÂİD
NİTELEMEK : VASIFLANDIRMAK, TAVSİF ETMEK
NİTELİK : KEYFİYET, VASIF
NİTELİKLİ : VASIFLI
NİTELİKSEL : KEYFÎ, KEYFİYETE ÂİD
NİTELİKSİZ : VASIFSIZ, ÂDİ
NİTELİKSİZLİK: VASIFSIZLIK
NİTESEL : KEYFÎ
NORMAL : TABİİ
NOSTALJİ : GEÇMİŞE ÖZLEM, HASRET
NOTER : KÂTİB-İ ADİL
-O-
ODAK : MİHRAK
OKUL : MEKTEP
OKUTMAN : OKUTUCU
OLAĞAN : TABİİ
OLAĞAN DIŞI: GAYRİ TABİÎ
OLAĞAN ÜSTÜ: FEVKALÂDE, HARİKULÂDE
OLANAK : İMKÂN
OLANAKLI : MÜMKÜN
OLANAKSIZ : İMKÂNSIZ
OLASI : MUHTEMEL
OLASILIK : İHTİMAL
OLAY : VAK’A, HÂDİSE
OLGU : VAK’A
OLUMLU : MÜSBET
OLUMSAL : MÜMKÜN
OLUMSALLIK: İMKÂN
OLUMSUZ : MENFÎ
OLUMSUZLUK: MENFÎLİK
OLUŞUM : TEKEVVÜN, TEŞEKKÜL
ONAM : TASVİP, KABUL
ONAMA : TASVİP VEYA TASDİK ETME
ONAMAK : TASVİP VEYA KABUL ETMEK
ONARIM : TÂMİRAT, TÂMİR
ONARMAK : TÂMİR ETMEK
ONAY : TASDİK, TASVİP
ONAYLAMAK: TASDİK ETMEK
ONAYLI : TASDİKLİ, MUSADDAK
ONAYSIZ : TASDİKSİZ
ONUR : ŞEREF, İZZET-İ NEFİS
ONURLANDIRMAK: ŞEREFLENDİRMEK
ONURLU : ŞEREFLİ, VEKARLI
ONURSAL : FAHRÎ
ONURSUZ : VEKARSIZ, HAYSİYETSİZ
OPERASYON: AMELİYAT
ORAN : NİSPET
ORANLAMAK: NİSPET ETMEK
ORANLI : MÜTENÂSİP
ORİJİN : MENŞE
ORİJİNAL : NEV’İ ŞAHSINA MÜNHASIR
ORANSIZ : NİSPETSİZ, HANTAL
ORANTI : NİSPET, TENÂSÜP
ORANTILI : MÜTENÂSİP
ORTAM : VASAT, MUHİT, ÇEVRE
OTURUM : CELSE
OY : REY
OYLAMAK : REYE BAŞ VURMAK
OZAN : ŞÂİR
OZANSI : ŞÂİRÂNE
-Ö-
ÖDENEK : TAHSİSAT
ÖDEV : VAZİFE, VECİBE, KÜLFET
ÖDEVLİ : MUVAZZAF, MÜKELLEF
ÖDEVCİL : VAZİFEŞİNAS
ÖDÜL : MÜKÂFAT
ÖDÜLLENDİRMEK: MÜKÂFATLANDIRMAK
ÖDÜN : TÂVİZ, İVAZ
ÖDÜNLEMEK: TÂVİZ VERMEK
ÖDÜNLÜ : TÂVİZLİ
ÖDÜNSÜZ : TÂVİZSİZ
ÖĞE : UNSUR, CÜZ, UZUV
ÖĞRENCİ : TALEBE
ÖĞRENCİLİK: TALEBELİK
ÖĞRENİM : TAHSİL
ÖĞRETİ : MESLEK, DOKTRİN
ÖĞRETİM : TEDRİS, TEDRİSAT
ÖĞRETMEN : MUALLİM, MUALLİME
ÖĞRETSEL : ÖĞRETİCİ, TÂLİMİ
ÖNCEL : SELEF
ÖNCELİK : TEKADDÜM
ÖNCELLİKLE: EVVELİYETLE
ÖNCESİZ : EZELÎ
ÖNCESİZLİK: EZELİYET
ÖNDER : ŞEF
ÖNEM : EHEMMİYET
ÖNEMLİ : MÜHİM, EHEMMİYETLİ
ÖNEMSİZ : EHEMMİYETSİZ
ÖNEMSEMEK: EHEMMİYET VERMEK, MÜHİMSEMEK
ÖNERGE : TAKRİR
ÖNERİ : TEKLİF
ÖNERME : TEKLİF, KAZİYE
ÖNERMEK : TEKLİF ETMEK
ÖNGÖRMEK : DERPİŞ ETMEK
ÖNGÖRÜ : BASİRET, DÛRENDİŞLİK
ÖNGÖRÜLÜ : BASİRETLİ, DÛRENDİŞ
ÖNGÜN : ARİFE
ÖNLEM : TEDBİR
ÖNSEL : KABLÎ
ÖN SEZİ : HİSS-İ KABLELVUKU
ÖN YARGI : PEŞİN HÜKÜM
ÖRGÜN : TEŞKİLÂTLI
ÖRGÜT : TEŞKİLÂT
ÖRGÜTÇÜ : TEŞKİLÂTÇI
ÖRGÜTÇÜLÜK: TEŞKİLÂTÇILIK
ÖRGÜTLEMEK: TEŞKİLÂTLANMAK
ÖRGÜTLENDİRMEK: TEŞKİLÂTLANDIRMAK
ÖRGÜTLENMEK: TEŞKİLÂTLANMAK
ÖRGÜTLÜ : TEŞKİLÂTLI
ÖRGÜTSEL : TEŞKİLÂTA ÂİD
ÖRGÜTSÜZ : TEŞKİLÂTSIZ
ÖRNEĞİN : MESELÂ
ÖRTÜLÜ ÖDENEK: TAHSİSAT-I MESTURE
ÖRTÜŞMEK : TETÂBUK, MUTÂBIK VEYA UYGUN OLMA
ÖVÜNÇ : İFTİHAR
ÖYKÜ : HİKÂYE
ÖYKÜCÜ : HİKAYECİ, HİKÂYE YAZARI
ÖYKÜCÜLÜK: HİKÂYECİLİK
ÖZDEŞ : AYNI, EŞİT
ÖZDEŞLİK : AYNİYET
ÖZ DEYİŞ : VECİZE
ÖZEL : HUSÛSÎ
ÖZELCİ : HUSÛSÎ TEŞEBBÜS TARAFTARI
ÖZELEŞTİRİ : KENDİ KENDİNİ TENKİD
ÖZELİK : HASSA
ÖZELLİK : HUSÛSİYET
ÖZELLEŞMEK: HUSÛSİLEŞMEK
ÖZELLEŞTİRMEK: HUSÛSİLEŞTİRMEK
ÖZELLİKLE : BİLHASSA, HASSATEN
ÖZEN : İTİNA, İHTİMAM
ÖZENCİ : HEVESKÂR
ÖZENDİRİ : TEŞVİK
ÖZENDİRMEK: TEŞVİK ETMEK
ÖZENLİ : İTİNALI
ÖZENMEK : HEVESLENMEK
ÖZENSİZ : İTİNASIZ
ÖZENSİZLİK : İTİNASIZLIK, İHMALKÂRLIK
ÖZENTİ : TAKLİTÇİLİK HEVESİ
ÖZENTİCİ : TAKLİTÇİ
ÖZENTİLİ : İTİNALI
ÖZERK : MUHTAR
ÖZERKLİK : MUHTARİYET
ÖZET : HULÂSA
ÖZETLEMEK: HULÂSA ETMEK
ÖZETLEYİŞ : İCMAL
ÖZGE : GAYRI, BAŞKA
ÖZGECİLİK : DİĞERGÂMLIK
ÖZGEÇMİŞ : TERCÜME-İ HAL
ÖZGÜ : HAS, MAHSUS
ÖZGÜL : HAS, NEVÎ
ÖZGÜLEMEK: TAHSİS ETMEK
ÖZGÜN : NEVİ ŞAHSINA MÜNHASIR
ÖZGÜR : HÜR, SERBEST
ÖZGÜRLÜK : HÜRRİYET, SERBESTÎ
ÖZGÜRLÜKÇÜ: HÜRRİYETPERVER
ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK: HÜRRİYETÇİLİK
ÖZGÜRLÜKSÜZ: ESİR, MAHKÛM
ÖZLEM : HASRET
ÖZLEME : HASRET ÇEKMEK, İŞTİYAK
ÖZLEŞMEK : SAFLAŞMA, TASFİYE OLMA
ÖZLEŞTİRME: TASFİYECİLİK, SAFLAŞTIRMA
ÖZLEŞTİRMECİLİK: TASFİYECİLİK
ÖZLÜK İŞLERİ: ZAT İŞLERİ
ÖZNE : FÂİL
ÖZNEL : ENFÜSÎ
ÖZSEL : MUHTEVÂYA ÂİD
ÖZ SEVİ : HAYSİYET, İZZET-İ NEFİS, ŞEREF
ÖZSU : USÂRE
ÖZÜMLEME : TEMSİL
ÖZÜMSEMEK: TEMSİL ETMEK
ÖZÜMSENMEK: TEMESSUL OLUNMAK
ÖZÜNLÜ : DERÛNÎ, ZÂTÎ
ÖZVERİ : FEDÂKÂRLIK
ÖZVERİLİ : FEDAKÂR
-P-
PARATONER : SİPER-İ SÂİKA
PEKİN : KAT’Î, MEVSUK
PEKİTMEK : TEKİD ETMEK
PEKİNLİK : MEVSÛKIYET, KAT’İYYET
PERESTİJ : İTİBAR
PRENSİP : UHDE
POLEMİK : MÜNAKAŞA
POZİSYON : DURUM
POZİTİF : MÜSPET
PROBLEM : MES’ELE
PROJEKSİYON: GÖRÜŞ, NÜFUZ-İ NAZAR
-R-
RADİKAL : KÖKLÜ, CEZRÎ
RASLANTI : TESÂDÜF, RAST GELME
RASLANTISAL: TESÂDÜFÎ
RESTORAN : AŞEVİ
REAKSİYON : AKSÜLÂMEL
REFLEKTE ETMEK: AKSETTİRMEK
RÖPORTAJ : MÜLÂKAT
REVİZYON: YENİLEME, TÂMİR
RUHSAL : RÛHÎ
-S-
SAĞ BEĞENİ: ZEVK-İ SELİM
SAĞ DUYU : HİSS-İ SELİM, AKL-I SELİM
SAĞLIKSAL : SIHHÎ
SAKINCA : MAHZUR
SAKINCALI : MAHZURLU
SAKINCASIZ: MAHZURSUZ
SALDIRGAN : MÜTECÂVİZ
SALDIRGANLIK: TECÂVÜZ, MÜTECÂVİZLİK
SALDIRI : HÜCUM, TAARRUZ, TECÂVÜZ
SALDIRMAK: HÜCUM, TAARUZ, TECÂVÜZ VEYA
TASADDÎ ETMEK
SALDIRMAZLIK: ADEM-İ TECÂVÜZ
SALGI : İFRAZAT
SALGIN : SÂRÎ
SALIK : TAVSİYE
SALIK VERMEK: TAVSİYE ETMEK
SALIVERME : TAHLİYE ETME
SALT : MUTLAK
SALT ÇOĞUNLUK: MUTLAK EKSERİYET
SANAL : MEVHUM
SANI : ZAN, VEHİM, HAYAL
SANIK : MAZNUN
SANTRAL : MERKEZ
SAPTAMAK : TESBİT ETMEK
SARKAÇ : RAKKAS
SARMAL : HELEZONÎ
SAV : İDDİA, DÂVÂ
SAVCI : MÜDDE-İ UMÛMÎ
SAVAŞ : HARB, MUHÂREBE, CİHAD, MÜCÂHEDE,
CİDAL, MÜCÂDELE, CENK
SAVLAMAK: İDDİA ETMEK
SAVLI : İDDİALI
SAVUNMA : MÜDÂFAA
SAVUNMAK : MÜDÂFAA ETMEK
SAVUNUCU : MÜDÂFÎ
SAVUNUCULUK: MÜDÂFÎLİK
SAYDAM : ŞEFFAF
SAYDAMLIK: ŞEFFAFLIK
SAYGI : HÜRMET, İHTİRAM
SAYGI DEĞER: MUHTEREM
SAYGILI : İHTİRAMKÂR
SAYGIN : MÛTEBER, MUHTEREM
SAYGINLIK : ÎTİBAR
SAYGISIZ : HÜRMETSİZ, LÂÛBÂLİ
SAYIN : MUHTEREM
SAYIŞTAY : DİVAN-I MUHÂSEBAT
SAYLAV : MEB’US, MİLLETVEKİLİ
SAYMAN : MUHÂSEBECİ
SAYMANLIK: MUHÂSİBLİK
SEÇENEK : HAKK-I HIYAR
SEÇMELİ : İHTİYÂRÎ
SEÇMEN : MÜNTEHİB, SEÇİCİ
SEKRETER : KÂTİP
SEMPATİ : CANA YAKINLIK, SICAK KANLILIK
SEMBOL : REMZ
SELEKSİYON: ISTIFA
SERVİS : HİZMET
SERÜVEN : MÂCERA
SEVECEN : ŞEFKATLİ, MÜŞFİK
SEVECENLİK: ŞEFKAT
SEVİ : AŞK
SEZGİ : HADS
SEZON : MEVSİM
SIKI YÖNETİM: ÖRFÎ İDÂRE
SINAV : İMTİHAN
SIRALAÇ : DOSYA
SIVI : MÂYÎ
SİMGE : REMİZ, TİMSAL
SİMGELEMEK: REMZ ETMEK
SİNERJİ : TEŞRÎK-İ MESÂÎ
SİSTEM : NİZAM
SİSTEMATİK : NİZAMÎ
SİYASA : SİYÂSET
SİYASAL : SİYÂSÎ
SOLUK : NEFES
SOLUNUM : NEFES ALMA
SOMUT : MÜŞAHHAS
SOMUTLAMAK: MÜŞAHHAS KILMAK
SOMUTLAŞMAK: MÜŞAHHASLAŞMAK
SOMUTLUK : MÜŞAHHASLIK
SONUÇ : NETİCE
SONUÇLANMAK: NETİCELENMEK
SONUÇLANDIRMAK: NETİCELENDİRMEK
SORGU : SUAL, İSTİNTAK
SORU : SUAL
SORUM : MES’ULİYET
SORUMLU : MES’UL
SORUMLULUK : MES’ÛLİYET
SORUMSUZ : MES’ÛLİYETSİZ
SORUMSUZLUK : MES’ÛLİYETSİZLİK
SORUN : MES’ELE
SOYUT : MÜCERRED
SOYUTLAMA : TECRİD
SOYUTLAMAK : TECRİD ETMEK
SOYUTLUK : MÜCERRETLİK
SÖMÜRGE : MÜSTEMLEKE
SÖMÜRGECİLİK : MÜSTEMLEKECİLİK
SÖMÜRGELEŞMEK: MÜSTEMLEKELEŞMEK
SÖMÜRGEN : İSTİSMARCI
SÖMÜRGENLİK : İSTİSMARCILIK
SÖMÜRMEK : İSTİSMAR ETMEK
SÖMÜRÜ : İSTİSMAR
SÖMÜRÜCÜLÜK : İSTİSMARCILIK
SÖYLEŞİ : SOHBET, MUSÂHABE
SÖYLEM : ŞİVE, İFÂDE
SÖYLEŞMEK : MÜZÂKERE ETMEK
SÖYLEV : NUTUK
SÖZCÜK : KELİME
SÖZEL : LÂFZÎ, ŞİFÂHÎ
SÖZ KONUSU : BAHİS MEVZUU
SÖZLEŞME : AKİD
STANDARD : TABİÎ
STAR : YILDIZ
SUBAY : ZABİT
SUSKUN : SÜKÛTÎ
SÜBJEKTİF : ENFÜSÎ
SÜRE : MÜDDET
SÜREÇ : VETİRE
-Ş-
ŞÖLEN : ZİYAFET
-T-
TAMU : CEHENNEM
TANI : TEŞHİS
TANIK : ŞÂHİD
TANIKLIK : ŞAHÂDET, ŞÂHİDLİK
TANRI : İLÂH
TANRIÇA : İLÂHE
TANRISAL : İLÂHÎ
TAPINAK : MÂBED
TARIM : ZİRAAT
TARIMSAL : ZİRÂÎ
TARİHSEL : TARİHÎ
TARTIŞMA : MÜNÂKAŞA
TARTIŞMAK : MÜNÂKAŞA ETMEK
TASARI : LÂYİHA
TASARIM : TASAVVUR, PLÂNLAMA
TASARIMLAMAK : TASAVVUR ETMEK
TASARLAMAK : TASAVVUR ETMEK
TASLAK : MÜSVEDDE
TAŞINIR MAL : MENKUL MAL
TAŞINMAZ MAL : GAYRİ MENKUL
TAŞIT : NAKİL VÂSITASI
TECİM : TİCÂRET
TECİMEN : TÜCCAR
TECİMEVİ : TİCÂRETHÂNE
TECİMSEL : TİCÂRÎ
TEK DÜZEN : YEKNESAK, MUTTARİD
TEK DÜZENLİK : YEKNESAKLIK
TEKEL : İNHİSAR
TEKELCİ : İNHİSARCI
TEKELCİLİK : İNHİSARCILIK
TEKİL : MÜFRED
TEPKİ : AKSÜLAMEL
TERİM : ISTILAH
TİN : RUH
TİNSEL : RÛHÎ
TRETUVAR : YAYA KALDIRIMI
TRAFİK : SEYR-U SEFER
TOLERANS : TESÂMÜH
TOPLUM : CEMİYET
TOPLUMSAL : İÇTİMÂÎ
TUTKU : İHTİRAS, İPTİLÂ
TUTUCU : MUHÂFAZAKÂR
TUTUK : MEVKUF
TUTUKLAMA : TEVKİF ETME
TUTUKLU : MEVKUF
TÜKETİCİ : MÜSTEHLİK
TÜKETİM : İSTİHLÂK
TÜM : BÜTÜN
TÜMCE : CÜMLE
TÜMDEN GELİM : TALİL
TÜMEL : KÜLLÎ
TÜMEVARIM : İSTİKRA
TÜMLEÇ : MÜTEMMİM
TÜMLEMEK : İKMAL ETMEK
TÜMLER : MÜTEMMİM
TÜM SAYI : TAM SAYI
TÜRDEŞ : HEMCİNS
TÜRDEŞLİK : TECÂNÜS
TÜRE : HUKUK, ADÂLET
TÜREL : ADLÎ, HUKUKÎ
TÜRETMEN : MUHTERİ, MÛCİD
TÜZEL : HÜKMÎ
TÜZEL KİŞİ : HÜKMÎ ŞAHIS
TÜZÜK : NİZÂMNÂME
-U-
UĞRAŞ : MEŞGULİYET, MESLEK
UĞRAŞI : MEŞGUL OLUNAN ŞEY
ULUS : MİLLET
ULUSAL : MİLLÎ
ULUSALLAŞTIRMAK: MİLLÎLEŞTİRMEK
ULUSALLIK : MİLLİYET
ULUSÇU : MİLLİYETÇİ
ULUSÇULUK : MİLLİYETÇİLİK
ULUSLARARASI : BEYNELMİLEL
US : AKIL, TERBİYE
US ALIR : MÂKUL
USA VURMAK : MUHÂKEME ETMEK
USÇULUK : AKILCILIK
USLAMLAMA : MUHÂKEME YÜRÜTME
USLAMLAMAK : MUHÂKEME ETMEK
USSAL : AKLÎ
USSALLAŞTIRMA : AKLÎLEŞTİRME
UTKU : ZAFER
UYAK : KAFİYE
UYARI : İKAZ
UYARLAMA : İNTİBAK ETTİRME
UYARMA : İKAZ ETME, TENBİH ETME
UYDU : PEYK
UYDULAŞMAK : PEYKLEŞMEK
UYDULUK : PEYKLİK
UYGAR : MEDENÎ
UYGARLAŞMA : MEDENÎLEŞME
UYGARLAŞTIRMA : MEDENÎLEŞTİRME
UYGARLIK : MEDENİYET
UYGU : TEKABÜL, TETÂBUK
UYGULAMA : TATBİK, TATBİKAT
UYGULAMAK : TATBİK ETMEK
UYGULAMALI : TATBİKİ
UYRUK : TEBAA
UYRUKLUK : TÂBİİYET
UYUM : ÂHENK, MUTÂBAKAT
UYUMLU : ÂHENKLİ, MUTÂBIK
UYUMLULUK : ÂHENKLİLİK
UYUMSUZ : ÂHENKSİZ
UYUŞMAZLIK : İHTİLÂF
UZAY : FEZA
UZMAN : MÜTEHASSIS
UZMANLAŞMAK : MÜTEHHASSIS OLMAK
UZMANLIK : İHTİSAS
-Ü-
ÜLKÜSEL : İDEAL
ÜNLÜ : MEŞHUR, MÂRUF
ÜREME : TENÂSÜL
ÜRETİM : İSTİHSAL
ÜRETMEN : MÜSTAHSİL
ÜRÜN : MAHSUL
ÜYE : ÂZÂ
ÜYELİK : ÂZÂLIK
-V-
VARSAYIM : FARAZİYE
VERİ : MUTA
VİZYON : GÖRÜŞ
VURGU : AKSAN
VURGULAMAK : TEBÂRÜZ ETTİRMEK
-Y-
YADSIMA : NEFY, İNKÂR
YADSIN : GARİP
YADSINLIK : GARİPLİK
YAĞI : DÜŞMAN
YAKARI : DUA, TAZARRU, NİYAZ
YAKIT : MAHRUKAT, YAKACAK
YAKLAŞIM : TEMAS, ÜSLÛB
YALINÇ : BASİT
YALITIM : TECRİD
YALITKAN : MÜCERRİD, TECRİD EDEN
YALITMAK : TECRİD ETMEK
YALVAÇ : PEYGAMBER
YANILGI : HATA, SEHİV
YANIT : CEVAP
YANITLAMAK : CEVAP VERMEK
YANKI (YANKU) : AKS-İ SEDA
YANLI : TARAFTAR, TARAFGİR
YANSIMA : AKSETME
YANSIMAK : AKSETMEK
YANSITMAK : AKSETTİRMEK
YANSIZ : TARAFSIZ, BÎTARAF
YAPAY : SUN’Î
YAPAYLIK : SUN’ÎLİK
YAPISAL : BÜNYEVÎ
YAPIT : ESER
YAPTIRIM : MÜEYYİDE
YARAR : FAYDA
YARARLI : FAYDALI
YARARSIZ : FAYDASIZ
YARARSIZLIK : FAYDASIZLIK
YARAŞIK : MÜNÂSİP, MUVÂFIK
YARATIK : MAHLÛK
YARGI : HÜKÜM
YARGICI : HÜKÜM VEREN
YARGIÇ : HÂKİM
YARGIÇLIK : HÂKİMLİK
YARGILAMAK : MUHÂKEME ETMEK
YARGITAY : TEMYİZ MAHKEMESİ
YASA : KANUN
YASAL : KANUNÎ
YASALAŞMAK : KANUNLAŞMAK
YASALAŞTIRMAK : KANUNLAŞTIRMAK
YASALLAŞTIRMA : KANUNÎLEŞTİRMEK
YASAMA : TEŞRÎ
YAŞAM : HAYAT
YAŞAM ÖYKÜSÜ : HAYAT HİKÂYESİ, TERCÜME-İ HAL
YAŞAMSAL : HAYATÎ
YAŞAMSALLIK : HAYATİYET
YAŞANTI : YAŞAMA ŞEKLİ
YATAY : UFKÎ
YAZAR : MÜELLİF, MUHARRİR
YAZGI : KADER
YAZGICI : KADERCİ
YAZIN : EDEBİYAT
YAZINCI : EDEBİYATÇI
YAZINERİ : EDİB
YAZINSAL : EDEBÎ
YAZIT : KİTÂBE
YAZMAN : KÂTİP
YAZMANLIK : KÂTİPLİK
YENİLGİ : MAĞLÛBİYET
YEREL : MAHALLÎ, MEVZİÎ
YERLEŞKE : MESKEN
YETENEK : KABİLİYET
YETENEKLİ : KABİLİYETLİ
YETENEKSİZ : KABİLİYETSİZ
YETERLİ : KÂFİ, KİFÂYETLİ
YETKİ : SELÂHİYET
YETKİLİ : SELÂHİYETLİ, SELÂHİYETTAR
YETKİN : KÂMİL
YETKİNLİK : KEMAL
YETMEZLİK : KİFÂYETSİZLİK
YIR : ŞİİR, ŞARKI, TÜRKÜ
YİNELEM : TEKRİR, TEKRAR ETME
YİNELEME : TEKRAR ETME
YOĞUN : KESİF
YOĞUNLAŞMAK : TEKÂSÜF ETMEK
YOĞUNLUK : KESÂFET
YOKSUN : MAHRUM
YOKSUNLUK : MAHRÛMİYET
YÖNETİCİ : İDÂRECİ
YÖNETİM : İDÂRE
YÖNETMEK : İDÂRE ETMEK
YÖNETİMSEL : İDÂRÎ
YÖNETMEN : İDÂRECİ
YÖNETMENLİK : İDÂRECİLİK
YÖNTEM : USÛL
YÖRESEL : MAHALLÎ
-Z-
ZAMAN AŞIMI: MÜRÛR-İ ZAMAN
ZORUNLU: ZARÛRİ, MECBÛRİ
ZORUNLULUK: ZARÛRET, IZTIRAR, MECBÛRİYET
KAYNAK: [Kadir Mısıroğlu, Sebil Yayınevi, Doğru Türkçe Rehberi yâhud bin Uydurma ve Batı menşe›li Kelimeyi BOYKOT:

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar