8. Sınıf TEOG Merkezi Yazılı Sınavı Türkçe Soruları ve Cevap Anahtarı

8. Sınıf TEOG Merkezi Yazılı Sınavı Türkçe Soruları ve Cevap Anahtarı

28 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF II. DÖNEM
TÜRKÇE DERSİ ORTAK SINAVI

“A” KİTAPÇIĞI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI TEOG MERKEZİ YAZILI 2014

TÜRKÇE SORULARI

1.
“Ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu.” cümlesindeki “kır” sözcüğünün eş seslisi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A)Bir kır gezisinde, tesadüfen tanıştık onunla.
B)Kır çiçekleri topladım bu sabah senin için.
C)Ellerini, kırları artan saçları arasında gezdirdi.
D)Oğlum, kırlarda koşup oynamayı çok sevdi.

2.“Kök” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
terim anlamıyla kullanılmıştır?

A)Aniden başlayan tipi ve fırtına onların sıcak evini kökünden sarsıyordu.
B)Kökü geçmişe dayanan güzel bir dostlukları vardı.
C)Yaşadıkları sorunu kökünden çözmek için bir araya geldiler.
D)Yaptırmak kelimesinin kökünü bulmak için bütün eklerini çıkardı.

3.Yaşadığı olumsuzluklara rağmen çevresindeki
melek yüzlü, tatlı dilli insanlarla konuşur
ve dünyayı tozpembe görürdü.

Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Üzücü durumlara bile iyimser gözle bakardı.
B)Güzel konuşmalarıyla etrafındakileri etkilerdi.
C)Yaptığı işe gereğinden fazla yoğunlaşıp çevresiyle ilgilenmezdi.
D)Mutlu ve huzurlu bir yaşam için çabalardı.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A)Hem biraz dinlenmiş hem de sohbet etmiş oluruz.
B)Çok yorulduğumuzdan kendimizi çimenlerin üzerine bıraktık.
C)Dosyayı ayrıntılı bir şekilde incelemeye başladı.
D)Bahar gelmesine rağmen hava bir türlü ısınmadı.

5.Arabam tamir edilirken atölyenin bir köşesinde
duruyordum. (1) İki çırak, bir kazada hasara uğramış başka bir otomobilin bazı kısımlarını söküyorlardı. (2) Ara sıra kendilerinden daha küçük bir çırağa, vermesi gereken anahtarın numaralarını söylüyorlardı.
(3) Çocuk da istenilen anahtarı buluyor,ellerine tutuşturuyordu. (4) Çevik ve elleri işe yatkın bu teknisyenleri hayranlıkla seyrediyordum.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “beğenme” duygusu hâkimdir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6.Bu gece yarısında iki kişi uyanık,
Biri benim biri de uzayan kaldırımlar.
Bu dizelerde kullanılan söz sanatının göstergesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A)“Gece” ve “kaldırımlar”ın konuşturulması
B)“Kaldırımlar”a insan özelliği yüklenmesi
C)“Kaldırımlar”ın anlatımında aşırılığa gidilmesi
D)“Gecenin uzunluğu”nun “kaldırımlar”a benzetilmesi

7.
Yahya Kemal, dünyaya hayal etmeden bakmakla yaşlılık arasında bir bağ olduğuna
inanır. Bu, çok yerinde ve doğru bir görüştür. Hayal ile çocukluk, akıl ile yaşlılık arasında bir ilişki vardır.

Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır?

A) Varsayım B) Beklenti
C) Karşılaştırma D) Onaylama

8.
Tiyatro bu yıl baştan sona ilgiyle izlenebilecek,
çarpıcı bir oyunla açtı perdelerini.

(1) Bu oyun sağlam bir kurguya sahip. (2) Olaylar dizisinin canlandırılmasında ve sahne
geçişlerinde saat gibi işleyen bir çözümlemeye
gidilmiş. (3) Ne var ki, dekorlar ve ışık düzeni bu çözümlemeye yeterince katkı sağlayamıyor. (4) Ayrıca, bazı oyuncular seslerini ve bedenlerini iyi kullanamadıkları için rollerini başarıyla yerine getiremiyorlar.

Bu parçada yazarın oyun hakkındaki düşüncesi, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde değişmeye başlamıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9.Gözleri kamaştıran sonsuz mavilikteki gökyüzü,
alabildiğine açıktı. Soluk yüzlü eylül güneşi, camlardan kırılır gibi düşüyordu. Akasya ağaçları ve çiçek kümeleri arasında bekleşen çocuklar, bahçenin birer parçası gibi duruyorlardı eylül ışığında. Akasyaların yaprakları arasında salkımların çanakları sararmıştı.

Yazar bu metnin anlatımında aşağıdakilerden
hangisine başvurmuştur?
A)Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya
B)Bir kavramı eksiksiz olarak açıklamaya
C)Nesneleri karşılaştırarak metni etkileyici kılmaya
D)Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle
desteklemeye

10.Eski bir hikâyedir: Vaktiyle, bir adam Harun Reşid’e gelir, izin alıp marifetini gösterir. Adam, bir çuvaldızın gözünden kırk tane iğneyi uzaktan atıp geçirir. Görenler onun bu ustalığına şaşar kalırlar. Harun Reşid, bu adama: “Kabiliyetini böyle boş yere harcayacağına, faydalı bir işe çalışsaydın, insanlığa daha faydalı olurdun.” der. Faydalı bir işe çalışmak... İşte, iş için birinci şart budur.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Ustalık, toplumu hayrete düşürecek işler yapmaktır.
B)Bir işin değeri, topluma sağlayacağı yararla ölçülür.
C)Yapılan işe yeteneğini katmak kişiyi başarıya
ulaştırır.
D)Yapılan işi başkalarının beğenmesi önemlidir.

11. Yazarlar arasında pek rastlanmayan bir dayanışma içindeyiz ikimiz. Bir metni oluşturma aşamasında onun yazdığını ben okurum, benim yazdığımı da o okur. Doğru ve yanlış bulduğumuz yönleri bütün ayrıntılarıyla
inceleriz...

Bu parçanın konusu dikkate alındığında, üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Böylelikle, yazdıklarımız daha kimseye ulaşmadan en başta birbirimizin eleştiri süzgecinden geçmiş olur.
B)Bu anlamda, iyi yazar olmanın temel koşulu çok okumaktır.
C)Sözün kısası, biz yazarlar yaratıcılığı hayallerimizde
buluruz.
D)Bu sebeple, yazdıklarımızın merkezine insanı, insan yüreğinin bütün güzelliklerini yerleştiririz.

12.Küçük bir kasabada mutlu bir aile yaşı-yordu. Onlardan o kadar etkilenmiştim ki bir duvar resmiyle yaşamlarını yansıt-mak istedim. Bu ailede gördüğüm bütün mutlulukları, umudu ve huzuru çizmeye başladım. Resmi bitirmek üzereyken atölyeme geldiler. Resme bakıp sordular: “Bunu siz mi yaptınız?” Büyük bir heye-canla yanıt verdim: “Hayır, aslında siz yaptınız. Ben yalnızca sizde gördüklerimi resmettim.”
Ben heykellerimde insanları mutlu, üzgün, endişeli yani gerçek hâlleriyle aktarmaya çalıştım. Düşündüklerinin ve hissettiklerinin yüzlerinden okunabilmesi için çabaladım. Belki de bu yüzden bana “gerçeği mermere işleyen usta” diyorlar.

Bu metinlere göre, her iki sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Beğenilmekten mutlu oldukları
B)Düşüncelere önem verdikleri
C)İnsanları olduğu gibi yansıttıkları
D)Var olanı değiştirerek aktardıkları

13.

1. Bizler, bir kenarda beklerken çok büyük tüplerle balonların içlerine hava dolduruluyor.

2. Gökyüzü benek benek balonlarla kaplandığında,
o sepetlerden birinin içinde bizler de varız.
3. Aynı anda elliden fazla balonun şişmesine,
şekillenmesine ve büyümesine tanık oluyoruz.
4. Bakıyoruz aşağıya, yukarıdan bakınca bambaşka görünen dünyaya.
5. Kapadokya’da bir cumartesi sabahı gün ağarmak üzereyken vadideki yüzlerce insan gibi beklemeye başlıyoruz.
6. Her şey tamam olduğunda yolcular onar yirmişer balon sepetlerine doluşuyor.

Numaralandırılmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

A) 1, 6, 3, 5, 4, 2 B) 5, 1, 3, 6, 2, 4
C) 5, 3, 2, 1, 4, 6 D) 1, 2, 5, 4, 6, 3

14.Çocukken etrafımdakilerden en çok duyduğum
nasihatleri alt alta sıralasam, listenin başına “Dünyayı görmeli!” sözünü yerleştirirdim
herhâlde. “Dünyayı görmeli!” derlerdi,
mahallesinden nadiren dışarı çıkanlar. İki sohbet arası üzerlerine suskunluk çöktüğünde
böyle söyleme ihtiyacı duyarlardı. Oysa, onlar yazları çıkarlardı mahalleden. Ya memleketlerine ya da yazlık evlerine hep aynı şeyleri yapmak üzere giderlerdi.

Bu parçada, sözü edilen insanların eleştirilen
yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sohbetlerinin genellikle aynı konu etrafında dönmesi
B)Yaşadıkları semti, mahalleyi yeterince tanıyamamaları
C)Söyledikleriyle yaptıkları arasında zıtlık olması
D)Kendilerinden yaşça küçüklere nasihat etmeyi sevmeleri

15.18 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğdu. Çocukluğu orada geçti. İstanbul Erkek Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Bursa Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde bitirdi. 1928 yılında iktisat eğitimi için İsviçre’ye gitti. Daha sonra sanatı ve kişiliği üzerinde derin izler bırakan Fransa’da üç yıl yaşadı. Fransa’dan döndükten sonra bir süre Türkçe öğretmenliği
yaptı.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otobiyografi B) Biyografi
C) Deneme D) Anı

16. Aşağıdaki parçalardan hangisi üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır?

A)Güneşin şehre nefes aldırdığı bir gündü. Sokaklar sakindi. Yürürken başını kaldırıp sayıları durmadan artan yüksek binalara baktı. Cebinden adres yazılı kâğıdı çıkardı.

B)Sinemadan sonra ablamla birlikte eve döndük.
Yarım saat kadar çalıştık. Daha sonra ablam gitarını çaldı, küçük kardeşimle ben de masanın üstündeki dergileri okuduk.

C)Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterim. Ben baharı ve yazı gülle anıyorum,
herhâlde siz de öylesinizdir. Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanımaktan memnunum.

D)İşten çıkınca hiçbir yere uğramadan deniz kenarına koştum. Bir kayığa atlayıp gezintiye
çıktım. Gün batımını keyifle seyrederken hayallere daldım.

17.
1-Adını daha çocukluğumda duyduğum,
2-yazıları o yıllardan bu yana bende büyük
3-etkiler bırakmış bu adamı, şimdi yakından
4-görüyorum.

Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden
hangisi fiilimsidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

18.
1. Şiir okuyuşu herkes tarafından çok beğenilmiş.
2. Bu davranışının birçok nedeni varmış.
3. Yorucu bir günün sonunda derin bir uykuya
daldı.
4. Gözlerimi açtığımda ortalık oldukça karanlıktı.

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir?
A) 1, 2 B) 1, 3 C) 2, 4 D) 3, 4

19.Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde özne, ortak öge olarak kullanılmamıştır?

A)Yanında getirdiği şiir kitabını çıkardı, okumaya
başladı.
B)Köşede oturan ihtiyar gazetesini bıraktı, söze karıştı.
C)Yayladan inmiş, ovanın enginliğinde yol almaya başlamıştı.
D)Kar kalkmış, hava açmış, ayaz gevşemişti.

20.
Küçük bir kalabalık -ancak çok yaklaşınca görülebilen- köye giden geniş yolun ağzında durmuştu.

Bu cümledeki kısa çizgilerin yerine aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi konursa aynı işlevde kullanılmış olur?

A) , B) ... C) : D) ;

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

28 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF II. DÖNEM
TÜRKÇE DERSİ ORTAK SINAVI
“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE

1.C
2.D
3.A
4.B
5.D
6.B
7.D
8.C
9.A
10.B
11.A
12.C
13.B
14.C
15.B
16.A
17.C
18.C
19.D
20.A

TEOG MERKEZİ YAZILI 2014, Merkezi Yazılı Sınavı Türkçe Soruları ve Cevap Anahtarı, teog soruları ve cevapları, geçen yıl teogda hangi sorular çıktı?

İşte 2015 yılı için tüm bu sorulara 2014 ten cevaplar bulmuş oldunuz...

8. Sınıf TEOG Merkezi Yazılı Sınavı Türkçe Soruları ve Cevap Anahtarı bitti.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar