Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

Öznesine Göre "Etken" Çatılı Fiiller

Öznesine Göre "Etken" Çatılı Fiiller

Öznesine göre "etken" çatılı fiiler;cümlenin yükleminde yer alan eylemi bizzat bir öznenin kendisinin gerçekleştirmesi durumunda bu özne etken yani etkilidir.

Yani Özne işi yapan konumdadır. Ekilidir, etkendir.

örnek:

ALİ GELDİ.

OYA KAPIYI AÇTI

VELİ SOKAĞA BAKTI

ZAFER EVE GİTTİ.

gibi...

Öznesine Göre "Dönüşlü" Fiil Çatıları

Öznesine Göre "Dönüşlü" Fiil Çatıları

Öznesine göre "Dönüşlü" çatılı fiiler; bir özne tarafından gerçekleştirilen ancak, öznenin gerçekleştirdiği bu eylemin direkt öznenin kendisini etkilemesi söz konusu olan eylemlerdir.

Yani Özne hem işi yapan hem de etkilenen konumdadır. Bir nevi etken ve edilgen özne aynı anda aynı kelimedir diyebiliriz.

örnek: Ali, yıkandı, tarandı, süslendi. gibi...

Öznesine Göre İsteş Çatılı Fiiller

Öznesine Göre İsteş Çatılı Fiiller

Öznesine göre isteş çatılı fiiler, birden fazla özne tarafından birlikte gerçekleştirilen eylemlerdir.

Bu karşılıklı da olabilir, beraber de olabilir.

örnek: "Horozlar dövüştü"

"Martılar uçuştu"

"Atlar tepindi"

gibi...

Fiil Çatıları

Fiil Çatıları çok kolay bir konudur.

Fiil Çatıları

Türkçe'de her fiil çatısı iki yönden incelenir.

1-Nesnesine Göre

2-Öznesine Göre

Her iki grupta kendi içinde 4 gruba ayrılır.

1-Nesnesine Göre:

a-geçişli
b-geçişsiz
c-ettirgen
d-oldurgan

2-Öznesine Göre

a-etken
b-edilgen
c-dönüşlü
d-isteş

Fiil Çatılarını biraz daha açalım:

1-Nesnesine Göre:

a-geçişli: neyi kimi soruları anlamlı şekilde sorulabilen fiillerdir.

b-geçişsiz: neyi kimi soruları anlamlı şekilde sorulamayan fiillerdir.

c-ettirgen:neyi kimi soruları anlamlı şekilde sorulamayan fiillerdir. Ancak ek alarak neyi kimi soruları anlamlı şekilde sorulabilen duruma dönüşen fiillerdir.

d-oldurgan:neyi kimi soruları anlamlı şekilde sorulabilen fiillerdir.Ancak ek alarak neyi kimi soruları ek sonrasında da hala anlamlı bir şekilde sorulabilen fiillerdir.

2-Öznesine Göre

Türk Edebiyatında Bade içme Nedir?

Türk Edebiyatında Bade içme Nedir?

BADE İÇME

Âşık Edebiyatında Rüya Sonrası Âşık Olma (Bade İçme)

(Çukurova Üniversitesi Türkoloji Bölümünden Mehmet Yardımcı tarafından hazırlanan sunu, konudaki en zengin içerik olması yönüyle tamamen yayınlanmıştır...)

Türk kültüründe rüya motifinin izleri çok eskilere kadar gider. Çeşitli efsane ve destanlarda rüya motifine sık sık rastlanmaktadır.

İslâm toplumunda da Farabî, İbn-i Haldun gibi âlimler rüyalar hakkında çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır.

Rüya motifi Türk halk edebiyatında sıkça karşımıza çıkan bir motiftir.

Genellikle halk hikâyelerinde yer alan bu motif bazı âşıkların hayat hikâyeleri içinde de görülmektedir.

Bu konuda Doğan Kaya;

9.Sınıf Türk Edebiyatı Proje ve Performans Ödev Konuları

9.Sınıf Türk Edebiyatı Proje ve Performans Ödev Konuları

9. Sınıf Öğrencileri aşağıdaki konulardan birini proje ödevi için seçip hazırlayabilirler...

ÖDEV KONULARI

1. Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)

2. Bir konu başlığı altında, kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi oluşturma.

3. Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle anlatan bir albüm hazırlama.

4. “Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi” konulu bir Powerpoint sunusu hazırlama.

5. Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırma.

6. Yöredeki halk hikâyesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleme. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatma.

7. Okul web sitesinde edebiyat sayfası hazırlama.

Şiir Ödevi Tavsiyesi

Şiir Ödevi Tavsiyesi

Edebiyatta ödev olarak hazırlamak istendiğinde en etkili şiirleri seçmek puan olarak avantaj sağlayacaktır.

Bu bağlamda, etkili şiirlerimizden bazılarını sunmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz:

Sessiz Gemi-Yahya Kemal Beyatlı

Çoban Çeşmesi-Faruk Nafiz Çamlıbel

Han duvarları-Faruk Nafiz Çamlıbel

35 Yaş Şiiri-Cahit Sıtkı Tarancı

Kaldırımlar-Necip Fazıl Kısakürek

Sakarya- Necip Fazıl Kısakürek

Zındandan Mehmet'e Mektup-Necip Fazıl Kısakürek

Merdiven-Ahmet HAŞİM

Bir de serbest ölçü şiirler arasında en etkili olanını yayınlayalım...

İSTANBUL'U DİNLİYORUM

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-Yeni Sınav

9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı-Yeni Sınav

DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI

1.Aşağıdaki cümlelerde dil, hangi işlevlerde kullanılmıştır? Karşılarına yazınız?

Eyvah, babam geldi! ……………………………..
Lütfen sessiz olur musunuz? ……………………………..
Su, yüz derecede kaynamaz. …………………………...
Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir. ………………………………
Sesim geliyor mu? ………………………………

2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini farklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?

3.Aşağıdaki kelimeler Türkçe değildir. Bu kelimelerin neden Türkçe olmadıklarını ayrı ayrı yazınız.

A- Jandarma:
B- Saat:
C- Kalem:
D- Wat:
E- Rus:

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?

5.Aşağıdaki kelimelerde geçen ses olaylarının isimlerini yazınız.
A- Sabahçı
B- Sağlığımız
C- Ağlıyorum
D-Annesi
E- Hissetmeli

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Testler

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Testler

1- Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden değildir?

A) Not alma B) Özet çıkarma
C) Hayal kurma D)Alıntı yapma
E)Araştırma

2-Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması
B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması
C) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi D) Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması
E) Sunulan konu güncel olmalı

3-Aşağıdakilerden hangisi paneli forumdan ayıran bir özelliktir?

A) Seçilen konu üzerinden farklı düşüncelerin dile getirilmesi
B) Az sayıda dinleyicinin bulunması
C) Tartışmayı yöneten bir başkanın olması
D) Konularının sosyal ve güncel olması
E) Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine ,yer verilmemesi

Deneme ve Özellikleri

Deneme ve Özellikleri

Deneme Türü ve Denemenin Özellikleri

Özellikleri

• Öğretici metinlerdir.

• Denemede konu özgürce seçilir.

• İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşam, ölüm, aşk, felsefe, din, ahlak, töre, siyaset, bilim vb.) denemenin konusu olabilir.

• Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar.

• Yazar dili doğru ve güzel kullanır.

• Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.

• Kendi duygularının dışında başkalarının düşüncelerine de saygı duyar.

• Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır.

• Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder.

• Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir.

• Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır.

• Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.

"deneme yazısı nedir?" sorusu cevaplandı...

Sözcükte Anlam Konu Testleri- Ortaokul

Sözcükte Anlam Konu Testleri- Ortaokul

ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ TEST SORULARI

6,7 VE 8. SINIFLAR TEOG SINAVLARINA HAZIRLIK

Sözcükte Anlam Konusu Değerlendirme Test Soruları

Kelimede Anlam

TEST SORULARI VE CEVAPLARI:

1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır?

A) Arkadaşım serviste arka sıraya oturdu.
B) Boş sözlerle toplumu yanlış yönlendiriyorlar.
C) Çocuğun ayakkabısında kocaman bir delik vardı.
D) Annesine kır çiçeklerinden bir demet yaptı.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır?

A) Erik toplayıp yemek gönlüme düştü.
B) Yazı yazarken kalem elimden kayıp düştü.
C) Annesinin diktiği elbise üstünden düşüyordu.
D) Adam çocuklarına kavuşmak için yollara düştü.

3) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanılmıştır?

A) Elinde kocaman bir paketle içeri girdi.
B) Toprak yolda ilerlemek oldukça zordu.

Uyduruk Kelimeler ve Hakikileri

Uyduruk Kelimeler ve Hakikileri

Türkçe'nin yazısını Kur'an harflerinden Lâ - dîni (Latin) harflere çevirdikten sonra, kur'anî kelimelere de savaş açılmıştı...

Bu savaş ilk zamanlarında fazla başarılı olamasa da, bugün çok daha fazla zayiata sebep oluyor dilimizde.

Üstelik, son yıllarda sözde inançlı yönetimler ve eğitim kadrolarına rağmen bizzat okullar tarafından kasten tahrif ediliyor lisanımız.

Mesela, şu yukarıdaki sözlerimizi idrak edecek bir mektep talebesi bulmak bile muhaldir.

Bu meyanda Hakiki Tarihi anlatan ender şahsiyyetlerden biri olan Kadir Mısıroğlu'nun tespit ettiği ve yayınladığı uyduruk kelimeleri ve hakikilerini iktibas edelim:

BOYKOT EDİLECEK BİN UYDURMA VE BATI MENŞE’Lİ KELİME

(Soldaki kelime: Uydurma Kelime / Sağındaki: Hakîki Kelime)

-A-

ACUN : KÂİNAT
ACIMASIZ : MERHAMETSİZ, ZALİM
AÇIMLAMA : ŞERHETME, TEŞRİH, AÇMA
AÇINIM : İNKİŞAF, GELİŞME
AÇINMAK : İNKİŞAF ETMEK
AÇMAZLIK : KETUMİYET, AĞIZ SIKILIĞI,
SIR SAKLAMA

8. Sınıf 1. Dönem Türkçe TEOG Sınav Konuları

8. Sınıf 1. Dönem Türkçe TEOG Sınav Konuları

TEOG-1 Türkçe Konuları:

Not: MEB in verdiği konuların alt başlıkları da açıklayıcı olmak amacıyla verilmiştir.

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Özellikleri
Gerçek (Temel) Anlam
Yan Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
Yakın Anlamlı Sözcükler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Söz Öbekleri

Deyimler
Atasözleri

» Cümlede Anlam

Cümlede Anlam İlişkileri
Eş Anlamlı Cümleler
Yakın Anlamlı Cümleler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Neden – Sonuç İlişkili Cümleler
Amaç – Sonuç İlişkili Cümleler
Koşul – Sonuç İlişkili Cümleler
Karşılaştırma Cümleleri
Anlatımına Göre Cümleler
Öznel Anlatımlı Cümleler
Nesnel Anlatımlı Cümleler

Cümle Yorumlama

Cümlenin Konusu
Cümlenin Ana Fikri
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
Örtülü Anlam

Sert Sessiz Benzeşmesi ( Ünsüz Sertleşmesi)

Sert Sessiz Benzeşmesi ( Ünsüz Sertleşmesi)

"Ses Olayları" arasında en sık rastlanan ses olayıdır.

Türkçe'de hem doğal olarak telaffuzda, hem de yazıda gerçekleşen bir ses olayıdır.

Bir hecenin son harfi -f,s,t,k,ç,ş,h,p- ünsüzlerinden biri ise, onu takip eden hecenin (bu çoğunlukla ektir) ilk harfi yumuşak ünsüzlerden biri ise (bcdg), bu harf sertleşerek p,ç,t,k gibi ünsüzlere dönüşür.

Bu şekilde yumuşak ünsüz sert ünsüze dönüşür. Buna da Sert Sessiz Benzeşmesi ya da Ünsüz Sertleşmesi denir.

Örnek:

dolap-da: da eki sertleşerek "ta" ya dönüşür ve "dolapta" olur.

seç-di: seçti

kes-di: kesti

laf-cı : lâfçı

ses-deş...sesteş
yap-dı...yaptı
aç-dır...açtır
at-gı...atkı
seç-gin...seçkin
çalış-gan...çalışkan
kıs-gaç...kıskaç
kitap-da kitapta
dolap-da...dolapta
Türk-ce...Türkçe
kitap-cı...kitapçı
ağaç-dan...ağaçtan
at-gı...atkı
yavaş-ca...yavaşça

Türkçe'de Yeni Kelimeler Türetmek...

Türkçe'de Yeni Kelimeler Türetmek...

Bu konu hem teknik anlamda hem de, sosyo kültürel ve gelenek örf anane tarihi misyonumuz inançlarımız anlamında tartışılmalıdır.

Biz, burada yalnızca teknik anlamda değerlendirme yapacağız.

KELİME TÜRETMEK NEDİR.

Kelime türetmek dilde mevcut olmayan bir anlam ihtiyacının ortaya çıkması ile o anlam ihtiyacını karşılmak maksadından ortaya çıkan kelimenin bulunma gerekeçesine denir.

Eklemeli bir dil olan Türkçenin kelime yapma mekanizmaları genellikle mevcut köklere mevcut yapım ekleri ilavesi ile çalışır.

Kök ve yapım eki ile o kavram karşılanamadığında birleşik kelime kurarak, yabancı dilden kelime alarak, kelime derleyerek veya yepyeni bir kelime üretilip uydurularak yeni kavram ihtiyacı giderilebilir.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar