Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

Fiilimsiler Konu Anlatımı

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER)

Fiilimsiler üç ana grupta incelenir.

1) İSİM – FİİLLER (AD – EYLEMLER):

Fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri getirilerek yapılır.

Bir gülüşün ömre bedel.
Gün biter gülüşün kalır bende.
Seninle akşamları yürüyüşe çıkardık.
Adamın yalvarışlarını bir görecektin.
Madem ki yükseliş var iniş olmaz olur mu?
Unutuş, unuturlar seni de.
Bu kucaklayış belki de bir haykırışın sesiydi.
Sana bakmak Allah’a inanmaktır.
Yaşamak, ölmekten zor.
Buralardan gitmek istiyorum.
Seni bile özlemek istemiyorum bu akşam.
İçimde maziden kalma duygular var.
Onula yeniden başlamayı düşünüyor musun.
NOT 1 : İsim- fiil ekiyle türetilen bazı sözcükler, isim- fiil özelliğini yitirip kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı olabilir.Artık bunlara isim- fiil eki olarak bakmamak gerekir.

*Kaymak, çakmak, dondurma, kavurma, dolma, gözleme, bağış, geviş…

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabının Çözümleri-EKOYAY/1

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabının Çözümleri-EKOYAY

2014-2015 9. Sınıf dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları-

Tümü - EKOYAY sayfa 10- 130 arası

İLETİŞİM Konusu

SAYFA 10

HAZIRLIK

2. Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge denir.

1. Dil göstergesi: Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü fiil bu gruba girer. Her sözcük bir dil göstergesidir.

2. Doğal gösterge: Doğal güzellikler, yaprakların sararması gibi durumlar doğal göstergelerdir.

3. Sosyal gösterge: Trafik ışıkları, görgü kuralları gibi sosyal ögeler, sosyal göstergelerdir.

İletişimde kullanılan göstergeler

Fiilimsiler (Eylemsiler) ve Türleri

Eylemlerden belirli eklerle türetilip ad, sıfat veya belirteç görevinde kullanılan sözcüklerdir.

Adından da anlaşıldığı üzere, eyleme benzeyen ancak eylem gibi çekimlenemediği için eylem olmayan sözcüklerdir.

Yağmurun yağması, çiftçileri çok sevindirdi.

Bu cümlede “yağ-” eylemi, “-ma” ekini aldıktan sonra bir de adlara gelen tamlanan ekini (-sı) almış. Yani bu sözcük, isim gibi kullanılmış. Ayrıca, cümleyi “Yağmurun yağmaması, çiftçileri kara kara düşündürüyor.” biçiminde söylediğimizde aynı eylemin, “eylem olumsuzluk eki” olan “-ma”yı aldığını yani eylem anlamını devam ettirdiğini, eylem gibi kullanıldığını görüyoruz. İsim çekim eki (-sı) alan, eylem gibi çekimlenmeyen; ama eylem olumsuzluk ekini alarak eylem anlamını taşıyan bu sözcük, bir eylemsidir.

Bozulan konserveleri fabrikaya iade etti.

Ek ve Ek Çeşitleri

Türkçe'de Ekler:

Ek ve Ek Çeşitleri

EK: Köklere getirilerek onların anlamlarını tamamlayan veya
değiştiren parçalara ek denir. Ekler, tek başlarına anlamsızdır.

Köklere getirilerek anlam kazanır. İki çeşit ek vardır:

1. Çekim Ekleri 2. Yapım Ekleri

1. Çekim Ekleri : Eklendiği kelimenin anlamını ve türünü
değiştirmeyen, sadece cümledeki durumlarını belirten eklere
denir.

a) İsim Çekim Ekleri: İsimlere getirilen eklerdir.

* İyelik ekleri : Eklendiği ismin karşıladığı varlığın kime
veya neye ait olduğunu bildiren eklere denir.

Tekil Kişiler: Kitab-ım
Kitab-ın
Kitab-ı, araba-sı
Çoğul Kişiler: Kitab-ımız
Kitab-ınız
Kitap-ları

* Hâl ekleri : İsimlere gelerek onların durumlarını bildiren
eklerdir. Durum ekleri olarak da adlandırılır.

İsmin Yalın Hâli ( Yalın Durumu) : Belirli bir eki yoktur. Hiç
ek almayan veya hal ekleri dışındaki ekleri alan isimler yalın
haldedir. (Ev, evim, evler..)

Cümle Çeşitleri Konu Özeti

Türkçe'de Cümle Çeşitleri: (Her yönden cümle çeşitleri sınıflandırması)

Cümle Çeşitleri Konu Özeti

Yükleminin Türüne Göre Cümleler

1-Fiil (Eylem) Cümlesi: Yüklemi fiil olan cümleler

2-İsim (Ad) Cümlesi: Yüklemi isim olan cümleler

Yükleminin Yerine Göre Cümleler

Kurallı (Düz) Cümle: Yüklemi sonda olan cümleler

Devrik Cümle:Yüklemi başta veya ortada olan cümleler

Eksiltili Cümle:Yüklemi söylenmemiş cümlelere denir.

Bunu örneklerle anlatalım;

*Toprağı taşlı yerden (olacaksın)kızı kardeşli yerden (olacaksın)

*Kısa bir sessizlik (oluyor) sonra müzik başlıyor.

*İnsanı mest eden güzelliği …(var)

Anlamlarına Göre Cümleler

1-Olumlu Cümle: Olumlu anlamdaki cümleler

2-Olumsuz Cümle:Olumsuz anlamdaki cümleler

3-Soru Cümlesi: soru soran cümleler

4-Ünlem Cümlesi:Yargıyı bir duygu aktararak ortaya koyan cümlelerdir. Çoğu zaman kızgınlık sevinme alınmaheyecan gibi bir duygu aktarır ya da seslenme bildirir.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Müfredatında Yer Alan Konular

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Müfredatında Yer Alan Konular

10. SINIF DİL VE ANLATIM:

I. ÜNİTE: SUNUM, TARTIŞMA, PANEL

1. Sunum
2. Tartışma
3. Panel
1. Ünite (Sunum, Tartışma, Panel) Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

II. ÜNİTE: ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ

1. Anlatıma Hazırlık
2. Anlatımda Tema ve Konu
3. Anlatımda Sınırlandırma
4. Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
5. Anlatımda Anlatıcının Tavrı
6. Anlatımın Özellikleri
7. Anlatımın Oluşumu
8. Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması
2. Ünite (Anlatım ve Özellikleri) Ölçme ve Değerlendirme Soruları

III. ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ

1. Öyküleyici Anlatım (Hikâye Etme)-İsim (Ad)
2. Betimleyici Anlatım (Tasvir Etme)-Sıfat (Ön Ad)
3. Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım-Zamir (Adıl)
4. Destansı (Epik) Anlatım-Fiil (Eylem)-Fiilimsi (Eylemsi)
5. Emredici Anlatım-Yapıları Bakımından Fiiller (Eylemler)
6. Öğretici Anlatım-Zarflar (Belirteçler)
7. Açıklayıcı Anlatım-Zarf (Belirteç)

Fazıl Hüsnü Dağlarca, Biyografisi ve Eserleri

Fazıl Hüsnü Dağlarca, Biyografisi ve Eserleri:

1914′te İstanbul’da doğdu.

Babası subay olduğu için ilk ve orta öğrenimini Türkiye’nin değişik yerlerinde tamamladı.

Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu’nu bitirdi. Orduya katıldı. 15 yıl asker olarak hizmet yaptı, Doğu ve Orta Anadolu, Trakya’yı dolaştı.

Önyüzbaşı rütbesinde iken kendi isteğiyle ordudan ayrıldı.

Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü’nde kısa bir süre görev yaptı.

Çalışma Bakanlığı İş Müfettişi olarak İstanbul’da çalıştı. 1959′da İstanbul Aksaray’da “Kitap” Kitabevini açtı.

Yayıncılık yaptı, 1960-1964 arasında “Türkçe” isimli bir aylık dergi çıkardı. 1970′te yayınevini kapattı, sadece şiirle uğraşmaya başladı.

Yayınlanan ilk yazısı Yeni Adana Gazetesi’nin 1927′de düzenlediği yarışmada birincilik alan bir öyküydü.

8. Sınıf TEOG Merkezi Yazılı Sınavı Türkçe Soruları ve Cevap Anahtarı

8. Sınıf TEOG Merkezi Yazılı Sınavı Türkçe Soruları ve Cevap Anahtarı

28 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF II. DÖNEM
TÜRKÇE DERSİ ORTAK SINAVI

“A” KİTAPÇIĞI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI TEOG MERKEZİ YAZILI 2014

TÜRKÇE SORULARI

1.
“Ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu.” cümlesindeki “kır” sözcüğünün eş seslisi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A)Bir kır gezisinde, tesadüfen tanıştık onunla.
B)Kır çiçekleri topladım bu sabah senin için.
C)Ellerini, kırları artan saçları arasında gezdirdi.
D)Oğlum, kırlarda koşup oynamayı çok sevdi.

2.“Kök” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
terim anlamıyla kullanılmıştır?

A)Aniden başlayan tipi ve fırtına onların sıcak evini kökünden sarsıyordu.
B)Kökü geçmişe dayanan güzel bir dostlukları vardı.
C)Yaşadıkları sorunu kökünden çözmek için bir araya geldiler.
D)Yaptırmak kelimesinin kökünü bulmak için bütün eklerini çıkardı.

Cemil Meriç ve Biyografisi

Münevver bir insan, Türk Fikir ve düşüncesinde son devrin yüz akı...

Batı hayranlığı dışında hiç bir şey üretmeyen sözde aydınların kirlettiği fikir dünyamızda nadir bir aydın...

CEMİL MERİÇ; Türk Düşüncesinin Everest’i

Fahri Tuna

20. Asır Türk Düşüncesinin Everest’i...

Düşüncenin ve kelimelerin imparatoru.

Aydınlandıkça aydınlatan münevver. Batıyı en iyi tanıyan Batılı...

Fikir tarihine Eyfel Kulesi’nden yola çıkar düşünürümüz...

Yetmiş bir yıllık ömründe, 38 yaşından itibaren hiç görmedi. Ancak; “görmek için gözlerin, işitmek için kulakların sıhhatli olması yetmez.

Kaç milyon çift keskin göz, gözleri görmeyen Cemil Meriç’in gördüklerini görebilmiş, kaç milyon çift keskin kulak, kulakları duymayan Beethoven’in duyduklarını duyabilmiştir?”

Görmeyen gözleri, nice ölümsüz hakikatleri gösterdi bize. Namuslu bir fikir seyyahı...

5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları- YENİ

5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları- YENİ

5-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI VE CEVAPLARI

BABAMIN MEKTUBU

Oğlum, Dün akşam, öğretmeninin evinden dönerken pencereden seni gözlüyordum. Bir bayana çarptın. Sokakta yürürken daha dikkatli ol. Evde nasıl ölçülü davranıyor, her hareketine dikkat ediyorsan, sokakta da öyle olmalısın.

Yolunun üzerinde yere atılmış bir ateş, yanan bir kibrit görürsen onu söndür. Ufacık bir umursamazlığın bir felakete neden olabilir.

Sana yol soran, adres soran birine yardımcı olmaya çalış. Kimseye gülme, kimseyle alay etme. Sokaktakilere karşı saygılı ol. Bir ulusun terbiyesi, kişilerin sokaktaki davranışlarıyla anlaşılır.

" İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız."

1. Çocuk yolda yürürken kime çarpmış?

A. Bir çocuğa B. Babasına
C. Bir arkadaşına D. Bir bayana

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR VE CEVAPLARI

“ Seni seven âşık neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı.”
1.Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare B) Mecâz-ı Mürsel C) Telmih
D) Teşhis E) Teşbih

“ Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı,
Ölüm Allahın emri
Ayrılık olmasaydı."

2. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle¬nemez?
A) Mani olduğu
B) Yedili hece ölçüsüyle söylendiği
C) Tam uyakla uyaklandığı
D) Dilinin özentili, süslü olduğu
E) Konusunun ayrılık olduğu

(I) Gazel (II) Koşuk (III) İlahi
(IV) Koşma (V) Sagu

3.Yukarıdaki verilen nazım biçimlerinden hangileri ortak konuları
işlemişlerdir?
A) I – III – V B) II – III – V C) I – II - IV D) II – IV – V E) III- IV – V

Evleri var hâne hâne
Benleri var dâne dâne
Saramadan kâne kâne

Türkçe'de Türkçe ve Yabancı Kelime Sayıları

TÜRKÇEDE ÖZ ve YABANCI KELİME SAYISI

Türkçe'de Kelime Sayısı:

Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe sözlüğünde 111 bin 27 kelime bulunuyor.

Bunun 14 bin 981’i yabancı kökenli. Şimdi yeni bir tartışma yaşanıyor:

Bazıları, yabancı kelimelerin temizlenmesini önererek, Öztürkçe’yi savunuyor.

Bazıları ise buna karşı çıkıyor.

Türkçe’de yabancı kelimelerin yer almasının doğal olduğunu dile getiren edebiyatçı ve şair Yavuz Bülent Bakiler, “Türkçe aşığı Nihat Sami Banarlı, imparatorluk kuran milletlerin, başka millerden kelimeler alması ve vermesinin doğal olduğunu, saf bir dil bulunmadığını söylüyor” dedi.

PEYGAMBER KELİMESİ ATILAMAZ

Yabancı milletlerden aldığımız kelimeleri Türkçeleştirdiğimizi anlatan Bakiler şunları söyledi: “Bir kelime, dağdaki çobandan Çankaya’daki Cumhurbaşkanı’na kadar herkes tarafından biliniyor ve kullanılıyorsa onu dilimizden atamayız.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

SORULAR VE CEVAPLARI

*1 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama açısından doğrudur?

A ) Tablonun karşısına geçip de : “ Burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş.” demek kolay.

B ) Tablonun karşısına geçipte : “ Burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş.” demek kolay.

C ) Tablonun karşısına geçip de ; “ Burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş demek kolay .”

D ) Tablonun karşısına geçipte : “ Burasını beğenmedim, şurası güzel

E ) Tablonun karşısına geçip te : “ burasını beğenmedim, şurası güzel değilmiş demek.” kolay.

*2 ) Edip Cansever’ in şiirlerini severim ( ) Hele bazılarını daha çok severim.Biri bana ( )“Yeni ozanlar arasında en fazla kimi beğenirsin
( )” diye sorarsa hiç tereddüt etmez ( ) Metin Eloğlu ve Turgut Uyar ‘la birlikte onu sayarım.

12. Sınıf Edebiyat 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

12.sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3(SON) Yazılı Soruları

(HER SORU 4 PUANDIR, BAŞARILAR...)

SORULAR ve CEVAP ANAHTARI (CEVAPLAR EN ALTTAKİ EK DOSYADADIR...)

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısındaki sanatçıya ait değildir?

A) Dokuzuncuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa
B) Semaver – Sait Faik Abasıyanık
C) Vassaf Bey- Memduh Şevket Esendal
D) Fahim Bey ve Biz – Abdülhak Şinasi Hisar
E) Beş Şehir - Ahmet Kutsi Tecer

2.……, Milli Edebiyatçıların gerçekten uzak, duygusal memleketçilik anlayışlarına karşı olarak ortaya çıktılar. Bir şiir dergisi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalıştılar. İlkelerini samimiyetlik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıkladılar. ……., bu topluluğa bağlı santçılardan biridir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Garipçiler – Orhan Veli Kanık
B) Yedi Meşaleciler – Ziya Osman Saba
C) Beş Hececiler – Enis Behiç Koryürek
D) İkinci Yeniciler – Cemal Süreya

11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları Ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Soruları Ve Cevapları

SORULAR

::::::::::::::::: DİKKAT :::::::::::::::::::::::

YAZILI SORU VE CEVAPLARININ TAMAMI EN ALTTAKİ EK DOSYADADIR...

1-) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(10puan)

a) Türk Edebiyatı’ nda hitabet türünün en eski örneği olarak…………………………………………gösterilir.

b) Ünlü kişileri çeşitli yönleriyle tanıtmak veya toplumu ilgilendiren önemli bir konuyu aydınlatmak için ünlü kişilerle veya uzmanlarla yapılan görüşmelere…………………………..denir.

c) ………………………………….eleştirilerde eserin toplumsal olay ve olgularla bağlantısı, toplumsal gelişmeye katkısı üzerinde durulur.

d)Türk Edebiyatı’nda Ruşen Eşref Ünaydın, Yaşar Kemal, Fikret Otyam ; dünya edebiyatında ise Jack London ve Ernest hemigway…………………………………….türünün önemli sanatçılarıdır.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar