Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Testler

1- Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden değildir?
A) Not alma B) Özet çıkarma
C) Hayal kurma D)Alıntı yapma
E)Araştırma

2-Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması
B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması
C) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi D) Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması
E) Sunulan konu güncel olmalı

3-Aşağıdakilerden hangisi paneli forumdan ayıran bir özelliktir?
A) Seçilen konu üzerinden farklı düşüncelerin dile getirilmesi
B) Az sayıda dinleyicinin bulunması
C) Tartışmayı yöneten bir başkanın olması
D) Konularının sosyal ve güncel olması
E) Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine ,yer verilmemesi

Deneme Türü ve Denemenin Özellikleri

Deneme Türü ve Denemenin Özellikleri

Özellikleri

• Öğretici metinlerdir.

• Denemede konu özgürce seçilir.

• İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey (yaşam, ölüm, aşk, felsefe, din, ahlak, töre, siyaset, bilim vb.) denemenin konusu olabilir.

• Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar.

• Yazar dili doğru ve güzel kullanır.

• Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.

• Kendi duygularının dışında başkalarının düşüncelerine de saygı duyar.

• Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır.

• Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder.

• Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir.

• Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır.

• Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.

"deneme yazısı nedir?" sorusu cevaplandı...

Sözcükte Anlam Konu Testleri- Ortaokul

ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ TEST SORULARI

6,7 VE 8. SINIFLAR TEOG SINAVLARINA HAZIRLIK

Sözcükte Anlam Konusu Değerlendirme Test Soruları

Kelimede Anlam

TEST SORULARI VE CEVAPLARI:

1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır?

A) Arkadaşım serviste arka sıraya oturdu.
B) Boş sözlerle toplumu yanlış yönlendiriyorlar.
C) Çocuğun ayakkabısında kocaman bir delik vardı.
D) Annesine kır çiçeklerinden bir demet yaptı.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır?

A) Erik toplayıp yemek gönlüme düştü.
B) Yazı yazarken kalem elimden kayıp düştü.
C) Annesinin diktiği elbise üstünden düşüyordu.
D) Adam çocuklarına kavuşmak için yollara düştü.

3) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanılmıştır?

A) Elinde kocaman bir paketle içeri girdi.
B) Toprak yolda ilerlemek oldukça zordu.
C) Dağın etekleri baharda yemyeşil olmuştu.

Uyduruk Kelimeler ve Hakikileri

Uyduruk Kelimeler ve Hakikileri

Türkçe'nin yazısını Kur'an harflerinden Lâ - dîni (Latin) harflere çevirdikten sonra, kur'anî kelimelere de savaş açılmıştı...

Bu savaş ilk zamanlarında fazla başarılı olamasa da, bugün çok daha fazla zayiata sebep oluyor dilimizde.

Üstelik, son yıllarda sözde inançlı yönetimler ve eğitim kadrolarına rağmen bizzat okullar tarafından kasten tahrif ediliyor lisanımız.

Mesela, şu yukarıdaki sözlerimizi idrak edecek bir mektep talebesi bulmak bile muhaldir.

Bu meyanda Hakiki Tarihi anlatan ender şahsiyyetlerden biri olan Kadir Mısıroğlu'nun tespit ettiği ve yayınladığı uyduruk kelimeleri ve hakikilerini iktibas edelim:

BOYKOT EDİLECEK BİN UYDURMA VE BATI MENŞE’Lİ KELİME

(Soldaki kelime: Uydurma Kelime / Sağındaki: Hakîki Kelime)

-A-

ACUN : KÂİNAT
ACIMASIZ : MERHAMETSİZ, ZALİM
AÇIMLAMA : ŞERHETME, TEŞRİH, AÇMA
AÇINIM : İNKİŞAF, GELİŞME
AÇINMAK : İNKİŞAF ETMEK
AÇMAZLIK : KETUMİYET, AĞIZ SIKILIĞI,
SIR SAKLAMA

8. Sınıf 1. Dönem Türkçe TEOG Sınav Konuları

8. Sınıf 1. Dönem Türkçe TEOG Sınav Konuları

TEOG-1 Türkçe Konuları:

Not: MEB in verdiği konuların alt başlıkları da açıklayıcı olmak amacıyla verilmiştir.

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam Özellikleri
Gerçek (Temel) Anlam
Yan Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
Yakın Anlamlı Sözcükler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Söz Öbekleri

Deyimler
Atasözleri

» Cümlede Anlam

Cümlede Anlam İlişkileri
Eş Anlamlı Cümleler
Yakın Anlamlı Cümleler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Neden – Sonuç İlişkili Cümleler
Amaç – Sonuç İlişkili Cümleler
Koşul – Sonuç İlişkili Cümleler
Karşılaştırma Cümleleri
Anlatımına Göre Cümleler
Öznel Anlatımlı Cümleler
Nesnel Anlatımlı Cümleler

Cümle Yorumlama

Cümlenin Konusu
Cümlenin Ana Fikri
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
Örtülü Anlam

Sert Sessiz Benzeşmesi ( Ünsüz Sertleşmesi)

Sert Sessiz Benzeşmesi ( Ünsüz Sertleşmesi)

"Ses Olayları" arasında en sık rastlanan ses olayıdır.

Türkçe'de hem doğal olarak telaffuzda, hem de yazıda gerçekleşen bir ses olayıdır.

Bir hecenin son harfi -f,s,t,k,ç,ş,h,p- ünsüzlerinden biri ise, onu takip eden hecenin (bu çoğunlukla ektir) ilk harfi yumuşak ünsüzlerden biri ise (bcdg), bu harf sertleşerek p,ç,t,k gibi ünsüzlere dönüşür.

Bu şekilde yumuşak ünsüz sert ünsüze dönüşür. Buna da Sert Sessiz Benzeşmesi ya da Ünsüz Sertleşmesi denir.

Örnek:

dolap-da: da eki sertleşerek "ta" ya dönüşür ve "dolapta" olur.

seç-di: seçti

kes-di: kesti

laf-cı : lâfçı

ses-deş...sesteş
yap-dı...yaptı
aç-dır...açtır
at-gı...atkı
seç-gin...seçkin
çalış-gan...çalışkan
kıs-gaç...kıskaç
kitap-da kitapta
dolap-da...dolapta
Türk-ce...Türkçe
kitap-cı...kitapçı
ağaç-dan...ağaçtan
at-gı...atkı
yavaş-ca...yavaşça

Türkçe'de Yeni Kelimeler Türetmek...

Türkçe'de Yeni Kelimeler Türetmek...

Bu konu hem teknik anlamda hem de, sosyo kültürel ve gelenek örf anane tarihi misyonumuz inançlarımız anlamında tartışılmalıdır.

Biz, burada yalnızca teknik anlamda değerlendirme yapacağız.

KELİME TÜRETMEK NEDİR.

Kelime türetmek dilde mevcut olmayan bir anlam ihtiyacının ortaya çıkması ile o anlam ihtiyacını karşılmak maksadından ortaya çıkan kelimenin bulunma gerekeçesine denir.

Eklemeli bir dil olan Türkçenin kelime yapma mekanizmaları genellikle mevcut köklere mevcut yapım ekleri ilavesi ile çalışır.

Kök ve yapım eki ile o kavram karşılanamadığında birleşik kelime kurarak, yabancı dilden kelime alarak, kelime derleyerek veya yepyeni bir kelime üretilip uydurularak yeni kavram ihtiyacı giderilebilir.

10. Sınıf 1. Dönem 3. Ortak Dil ve Anlatım Test yazılısı

NOT:CEVAPLARI LÜTFEN SON SAYFADAKİ CEVAP ANAHTARI ÜZERİNE YAPINIZ.SÜRE 1 DERS SAATİDİR.

1- Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerden değildir?
A) Not alma B) Özet çıkarma
C) Hayal kurma D)Alıntı yapma
E)Araştırma

2-Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı olması
B) Görsel ve işitsel unsurlardan yararlanılması
C) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi D) Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması
E) Sunulan konu güncel olmalı

3-Aşağıdakilerden hangisi paneli forumdan ayıran bir özelliktir?
A) Seçilen konu üzerinden farklı düşüncelerin dile getirilmesi
B) Az sayıda dinleyicinin bulunması
C) Tartışmayı yöneten bir başkanın olması
D) Konularının sosyal ve güncel olması
E) Dinleyicilerin konuyla ilgili görüşlerine ,yer verilmemesi

Edat ve Bağlaç Nedir, Farkları Nelerdir?

Edat ve Bağlaç konusu öğrencilerimizin hep kafasını karıştırmıştır.

İkisinin de tam olarak ne işe yaradığı bilinmez genel olarak...

Fakat belli kelimelerin de bu ikisinden biri olduğundan daima eminizdir.

O zaman bunlar nedir? farkları nelerdir?

EDAT VE BAĞLAÇ:

Cümle içinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından birbiri ile ilgili cümleleri bağlayan sözcüklere “bağlaç” denir.

Cümlede birden fazla özne, birden fazla sıfat, belirtili nesne, zarf, tamlayan, tamlanan, yüklem vb görev yapan her türlü kelime ve cümleleri birbirine bağlar.
Bağlaçlar tek başına anlamı olmayan ve cümlede bir görevi olan sözcüklerdir. Bağlama görevi yanında cümlede çeşitli anlam ilgileri de kurabilirler.
Cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamında bozulma olmaz; fakat daralma olabilir.

Divan Edebiyatının Genel Özellikleri Özet

Divan Şiirinin Genel Özellikleri Özet:

Türklerin müslüman olmalarıyla birlikte dünya sahnesinde her alanda hızla yükselişi başlamış ve bu yükseliş Edebiyata da yansımıştır.

İslam öncesinde doğru dürüst yazılı eserleri olmayan Türkler, islamiyetle birlikte, tarihe iz bırakacak eserler vermeye başlamışlardır.

Öncelikle dünyanın tartışmasız en üst dili olan fasih Arapçadan birçok kelimenin Türkçeye girmesi, bunu da beliğ ifadeler taşıyan Farsçanın takip etmesiyle Türk dili olağanüstü zenginleşmişti.

Dilin kuvvetlenmesinin yanısıra İslama bağlı olarak Türkler de, göçebeliği bırakıp yerleşik hayata geçmeye başlamışlar, yeni medeniyet şehirleri kurmuşlardı.

Bu şehirler, ilim, fen ve tabii ki de, edebiyat ve sanat alanında eserler verebilmeyi mümkün kılmıştı.

İşte böylesine ihtişamlı medeniyetleri sanatla bezeyen şair ve edipler, şaheserler sunmaya başlamışlardı.

9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları- Fırat yayınları İlk 20 Sayfa

9. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları- Fırat yayınları İlk 20 Sayfa

Ünite :1

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri:

Hazırlık :

1. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri içinde bulunduğu ruh hâli hangi sanat türlerinde konu olarak işlenebilir? Siz bu sanatçının hareketlerini ve davranışlarını hangi sanat etkinliği ile anlatırdınız?

1. Sanatçının içinde bulunduğu oldukça önemlidir. Bu ruh hali

sanatçının resim, müzik, heykel gibi sanatların ortaya çıkmasına vesile olur.

2. Yukarıda gördüğünüz heykel, heybe, karikatür hangi malzemelerle oluşturulmuştur? Bu ürünlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Nedenleriyle açıklayınız.

2. Üç resminde malzemeleri birbirinden farklıdır. Heykelin malzemesi mermer, kilimin ip, karikatürün ise kağıt ve kalemdir.

3. Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri nedir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde defterinize

sıralayınız.

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 2

9. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı MEB Yayınları Cevapları Sayfa 2

Sorular ve cevaplarını burada bulabilirsiniz...

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 2

1. Sınıf içerisinde yazmadan, konuşmadan, işaretleşmeden, birbirinize bakmadan iki dakika oturunuz.Bu sürede neler düşündüğünüzü arkadaşlarınıza anlatınız...

İLETİŞİMSİZLİK insanı yalnızlığa iter ve bu da katlanılacak bir durum değildir.

2. Tarih öncesi devirlerde, insanların mağara duvarlarına ne amaçla resim çizmiş olabileceğini
tartışarak belirleyiniz.

Tarih öncesi devirlerde insanlar yaşadıkları devrin özelliklerini kendi duygu ve düşüncelerini kendilerinden sonra gelecek nesillere aktarmak için yani kendilerinden sonra gelen insanlarla da iletişim kurabilmek için mağara duvarlarına resimler yapmışlardır.

3. insan dışındaki canlılar arasında bir iletişim sağlanıp sağlanmadığını söyleyiniz.

Dil'in Millet Hayatındaki Yeri Ve Önemi Nedir?

Dil'in Bir Milletin Hayatındaki Yeri Ve Önemi Nedir? veya Dil'in Millet Hayatındaki Yeri Ve Önemini Kısaca Özetleyiniz! denildiğinde, cevabımız ne olabilir?; bunu kısaca maddelendirelim:

"Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi"

* Dil birliği, milleti oluşturan özelliklerin başında gelir.

* Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir.

* Millet için gerekli olan her şey, dilde saklanır.

* Dil; milletin manevî ve kültür değerlerini, millet olabilme
özelliklerini bünyesinde sımsıkı muhafaza eder.

* Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu
ve düşünceler meydana getirir.

* Dil, milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan en güçlü bağdır.

Bu maddeleri saymamız mümkündür.

YGS Dil ve Anlatım Konuları ve Soru Sayıları

YGS Dil ve Anlatım Konuları ve Soru Sayıları

2015 yılında Ygs’ye girecek adaylar için Ygs’de karşılacakları ilk test Ygs Türkçe testi.

Genellikle yorum sorularından oluşan bu test adayların 2015 Ygs de en fazla önem vermeleri gereken derslerin başında geliyor.

Bu önemli ders için şimdiden çalışmak isteyenler için 2015 YGS Türkçe Konuları‘nı derledik.

Türkçe dersinde başarılı olmak isteyenlerin özellikle bu konuları bilmeleri ve bitirmeleri gerekiyor.

YGS Türkçe’de hangi sorular hangi konulardan geliyor?

Hangi sınıfta işlenen konular ağırlıkta? Soruların cevaparını verdikten sonra, 2015 Ygs Türkçe Konuları üzerine bilgileri paylaşalım.

YGS Türkçe Testi’nin Genel Özellikleri Neler?

Ygs Türkçe testi daha çok yorum sorularından oluşmakta ve zorluktan daha çok adayların zaman ile yarıştı bir ders durumunda.

Bilgi soruları sınavın yaklaşık olarak %25′ini oluşturuyor. Fakat yorum soruları deyip hafife alınmaması gerek.

Fiilimsiler Konu Anlatımı

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER)

Fiilimsiler üç ana grupta incelenir.

1) İSİM – FİİLLER (AD – EYLEMLER):

Fiil soylu sözcüklerin sonuna –mak, -mek , -ış, -iş, -uş, -üş, -ma, -me ekleri getirilerek yapılır.

Bir gülüşün ömre bedel.
Gün biter gülüşün kalır bende.
Seninle akşamları yürüyüşe çıkardık.
Adamın yalvarışlarını bir görecektin.
Madem ki yükseliş var iniş olmaz olur mu?
Unutuş, unuturlar seni de.
Bu kucaklayış belki de bir haykırışın sesiydi.
Sana bakmak Allah’a inanmaktır.
Yaşamak, ölmekten zor.
Buralardan gitmek istiyorum.
Seni bile özlemek istemiyorum bu akşam.
İçimde maziden kalma duygular var.
Onula yeniden başlamayı düşünüyor musun.
NOT 1 : İsim- fiil ekiyle türetilen bazı sözcükler, isim- fiil özelliğini yitirip kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı olabilir.Artık bunlara isim- fiil eki olarak bakmamak gerekir.

*Kaymak, çakmak, dondurma, kavurma, dolma, gözleme, bağış, geviş…

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar